Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/302/10 Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Grajewo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1402, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Grajewo, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Grajewo, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Grajewo


mgr Grzegorz Curyło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/302/10
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 października 2010 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Grajewo

§ 1. Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) i potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej uchwale.

§ 2. Przedsiębiorca powinien spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego

1) pojazdów:

a) pojazdy używane do odbioru odpadów komunalnych muszą posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym oraz homologacją lub ważnym zaświadczeniem (ustawa z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 208 z późn. zm.)

b) przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien dysponować lub posiadać co najmniej dwa pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.500 kg, w tym do odbierania:

- niesegregowanych odpadów komunalnych - samochód bezpylny (tzw. śmieciarka) lub pojazd z dźwignikiem hakowym (tzw. bramowym),

- odpadów selektywnie zbieranych - samochód z dźwignikiem hakowym (tzw. bramowiec) i pojazd skrzyniowy,

- odpadów z trudno dostępnych miejsc - śmieciarka małogabarytowa lub mały pojazd skrzyniowy,

c) pojazdy powinny być oznakowane w widoczny i czytelny sposób poprzez umieszczenie na nich nazwy firm, adresu, numeru telefonu,

d) usuwanie odpadów komunalnych drobnych na terenie miasta Grajewo może odbywać się przy użyciu pojazdów bezpylnych. Dopuszcza się usuwanie odpadów komunalnych samochodami kontenerowymi. Do usuwania odpadów wielkogabarytowych i zebranych z koszy ulicznych oraz z porządkowania terenów publicznych (drogi, tereny zieleni miejskiej) dopuszcza się samochody skrzyniowe pod warunkiem uniemożliwienia wydostawania się odpadów na zewnątrz pojazdu,

e) w przypadku przedsiębiorców, których działalność będzie polegać wyłącznie na utrzymaniu czystości placów, dróg, opróżnianiu koszy ulicznych, konserwacji terenów zieleni - odstępuje się od spełnienia wymogu posiadania pojazdów wyliczonych w § 1 ust. 1 pkt b, muszą się jednak wykazać posiadaniem samochodów do prowadzenia tego typu działalności spełniając pozostałe wymagania § 1 ust. 1.

f) pojazdy mają być dostosowane do warunków - miejsca prowadzonej działalności tak, aby nie powodować uszkodzenia infrastruktury technicznej.

2) pojemników:

a) pojemniki oferowane przez przedsiębiorcę, zarówno do odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, wielkogabarytowych powinny spełniać następujące warunki:

- zapewniać gwarancję bezpieczeństwa dla użytkowników,

- powinny być oznkowane w czytelny i widoczny sposób nazwą przedsiębiorcy,

b) przedsiębiorca powinien posiadać ilość i różnorodność pojemników dostosowanych do ilości wytwarzanych odpadów, ich rodzaju i częstotliwości i wywozu, która zapewni usługobiorcom możliwość ich zakupu bądź dzierżawy,

3) bazy transportowej:

a) przedsiębiorca musi dysponować bazą spełniającą wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne oraz wyposażoną w stanowisko do mycia oraz odkażania pojazdów i pojemników, spełniającą wymogi ochrony środowiska. Przedsiębiorca winien przedłożyć dokumenty stwierdzające zachowanie tych wymogów, np. pozwolenie na użytkowanie,

b) przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do terenu, na którym znajduje się baza transportowa.

2. Wymagania sanitarno-porządkowe:

1) pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny być utrzymywane systematycznie w czystości - myte z zewnątrz i wewnątrz oraz odkażane - nie rzadziej niż raz w tygodniu,

2) przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do myjni przeznaczonej do mycia i dezynfekcji pojazdów lub złożyć potwierdzenie o możliwości korzystania z myjni w wyżej wymienionym zakresie, należącej do innego podmiotu gospodarczego,

3) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie miejsc odbioru i trasy przewozu odpadów,

4) przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności w sposób niepowodujący hałasu, zapylenia,

5) przedsiębiorca powinien myć i odkażać pojemniki nie rzadziej niż raz w roku oraz na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości,

6) odpady przewożone w kontenerach otwartych i pojazdach skrzyniowych, które mogą być wywiane, muszą być zabezpieczone siatką lub plandeką.

3. Wymagania w zakresie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów

1) przedstawienie możliwości dostarczania zebranych odpadów zmieszanych zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późń. zm.) do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu z uwzględnieniem najlepszej dostępnej techniki lub technologii, lub na inne składowiska spełniające wymóg art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o odpadach i art. 7 ust. 3a pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. na składowiska wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

2) przedstawienie możliwości przekazania wysegregowanych odpadów roślinnych, z selektywnej zbiórki, odpadów wielkogabarytowych, z remontów do odzyska lub unieszkodliwiania.

§ 3. 1. Spełnienie powyższych wymagań powinno zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

2. Dokumentami, o których mowa, są w szczególności:

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno biurowe,

2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, wraz z ich opisem technicznym,

3) dokumenty potwierdzające gotowość przyjęcia odpadów zebranych selektywnie, o których mowa w § 2, przez przedsiębiorcę/przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów komunalnych.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/302/10
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 października 2010 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Grajewo

§ 1. Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) i potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej uchwale.

§ 2. Przedsiębiorca powinien spełniać nastepujące wymagania:

1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:

1) pojazdów:

a) pojazdy używane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych muszą posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym oraz homologacją lub ważnym zaświadczeniem (zgodnie z ustawą z 20 czrewca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),

b) pojazdy, o których mowa w pkt 1 lit. a powinny spełniać standardy techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),

c) pojazdy powinny być oznakowane w widoczny i czytelny sposób poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu, numeru telefonu.

2) bazy transportowej:

a) przedsiębiorca musi dysponować bazą spełniającą wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne oraz wyposażoną w stanowisko do mycia oraz odkażania pojazdów i pojemników, spełniającą wymogi ochrony środowiska. Przedsiębiorca winien przedłożyć dokumenty stwierdzające zachowanie tych wymogów, np. pozwolenie na użytkowanie,

b) przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do terenu, na którym znajduje się baza transportowa.

2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:

1) pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny być utrzymywane systematycznie w czystości - myte po zakończeniu pracy, a część spustowa odkażana po dokończeniu opróżnienia zbiornika,

2) przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do myjni przeznaczonej do mycia i dezynfekcji pojazdów lub złożyć potwierdzenie o możliwości korzystania z myjni w wyżej wymienionym zakresie, należącej do innego podmiotu gospodarczego,

3) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie miejsc odbioru i trasy przewozu nieczystości ciekłych,

4) przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności w sposób nie powodujący hałasu.

3. Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:

- przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych w Grajewie lub innej stacji wskazanej przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, od którego otrzymał potwierdzenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych.

§ 3. 1. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

2. Dokumentami, o których mowa, są w szczególności:

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno biurowe,

2) kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a ( w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, w rubryce "przeznaczenie" musi być zamieszczony wpis o treści: "asenizacyjny"),

3) dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe