Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/301/10 Rady Gminy Łomża

z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 , Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 ) i art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) Rada Gminy Łomża uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:

1)od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 641,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 7 ton włącznie - 746,00 zł,

c) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 896,00 zł,

d) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.033,00 zł.

2)od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

3)od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.590,00 zł,

4)od ciągników siodłowych i balastowych , o których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia - stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

5)od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt.5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ) - 372,00 zł,

6)od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia - stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

7)od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 861,00 zł,

b) równej i wyższej niż 30 miejsc - 1.838,00 zł.

§ 2. Pobór podatku od środków transportowych prowadzony będzie w BS Łomża na rachunek 888757 0001 0000 1717 2000 0010.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady


Robert Łada

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz..Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz..Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/301/10
Rady Gminy Łomża
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik1.doc

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/301/10
Rady Gminy Łomża
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik2.doc

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/301/10
Rady Gminy Łomża
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik3.doc

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe