Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/183/05 z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz. 1241; z 2010r Nr 28 poz. 142 i 146; Nr 106 poz. 675); art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825; z 2007 r. Nr 109 poz. 747; z 2008r. Nr 116 poz. 730, Nr 237 poz. 1655; z 2009r. Nr 56 poz. 458; z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475); art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475) oraz art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216 poz. 1826; z 2005 r. Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz. 1365, Nr 179 poz. 1484; z 2006 r. Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825; z 2008r. Nr 116 poz.730; z 2009r. Nr 56 poz. 458; z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475 ), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/183/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, Nr 259, poz. 2956) , wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO w części D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI, pkt 4. otrzymuje brzmienie: "związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, "

2) w załączniku Nr 2 DEKLARACJA OD NIERUCHOMOŚCI, w części D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI, pkt. 4 otrzymuje brzmienie: "związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, "

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady


Wiesław Józef Komarewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe