| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy Kuźnica

z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; ze zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009r. Nr 52poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493; ze zmianami: Dz. U. z 2009r. Nr 206 poz. 1589; Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 125 poz. 842) Rada Gminy Kuźnica uchwala, co następuje:
§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Kuźnica uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zwanego dalej "Zespołem" oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
§ 2. Uchwala się następujący tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu.
1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych w art. 9a ust. 3, 4 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie działających na terenie gminy Kuźnica.
2. Przedstawiciele poszczególnych podmiotów zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące podmiotami, na wniosek Wójta Gminy Kuźnica.
3. Skład Zespołu zostanie ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Kuźnica powołującym Zespół interdyscyplinarny.
4. Każdy członek Zespołu przed udziałem w pierwszym posiedzeniu złoży pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole.
5. Zespół może tworzyć grupy robocze zgodnie z art. 9a o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
6. Członek Zespołu i grupy roboczej może zostać odwołany mocą zarządzenia Wójta Gminy Kuźnica:
1) na wniosek członka Zespołu,
2) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,
3) w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole.
7. Odwołanie członka Zespołu skutkuje koniecznością powołania członka Zespołu-przedstawiciela tego samego podmiotu, zgodnie z procedurą powołania określoną w ust. 3.
8. Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Zespołu oraz jego zadania:
1) Przewodniczący Zespołu zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród członków Zespołu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
2) Przewodniczący może zostać odwołany przez członków Zespołu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów na podstawie:
a) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu,
b) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego,
c) uzasadnionego pisemnego wniosku Wójta Gminy Kuźnica.
3) Odwołanie Przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego Przewodniczącego zgodnie z zapisami pkt 1)
4) Przewodniczący zwołuje posiedzenie Zespołu i kieruje nimi oraz dba o prawidłowe sporządzanie protokółu z posiedzenia.
§ 3. Uchwala się następujące warunki funkcjonowania Zespołu:
1. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Kuźnica a przedstawicielami podmiotów określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
3. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy.
4. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
5. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.
6. W razie nieobecności Przewodniczącego zespołu zastępstwo pełni wyznaczony przez niego członek zespołu
7. Zespół może wykonywać zadania grupy roboczej.
8. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie bez zgody i wiedzy tych osób, w zakresie określonym ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z zachowaniem poufności i w związku z realizacją zadań określonych tą ustawą.
9. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 8 rozciąga się także w okresie po ustaniu członkostwa w Zespole oraz grup roboczych.
10. Organizację pracy oraz sporządzaną dokumentację z prac zespołu i grup roboczych reguluje Regulamin Pracy Organizacyjny Zespołu.
11. Z każdego spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.
12. Spotkania organizowane są głównie w siedzibie Urzędu Gminy w Kuźnicy. Mogą być również organizowane w siedzibach poszczególnych podmiotów wchodzących w skład Zespołu.
13. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracy zespołu osoby spoza jego składu bez prawa do głosowania.
14. Przewodniczący Zespołu składa przed Wójtem Gminy Kuźnica coroczne sprawozdanie z pracy Zespołu w terminie do 31 stycznia roku następnego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Kuźnica
mgr Bohdan Garkowski
UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 125, poz. 842) gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Utworzenie i funkcjonowanie Zespołu interdyscyplinarnego stanowi istotny element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizując postanowienia w/w ustawy uchwalono tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego powoływania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »