reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Sejny

z dnia 12 maja 2011r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych

w tym:

1) zwiększa się dochody o kwotę 26 638 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych

w tym:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 87 000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) zwiększa się wydatki o kwotę 614 765 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 9 882 666 zł.,

w tym:

- bieżące w kwocie 8 377 709 zł.

- majątkowe w kwocie 1 504 957 zł.

2. Plan wydatków ogółem 10 541 634 zł.,

w tym:

- bieżące w kwocie 9 052 354 zł.

- majątkowe w kwocie 1 489 280 zł.

§ 3. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik nr 3 do uchwały Nr IV/26/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 658 968 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 5. Ustala się spłaty rat kredytów i pożyczek z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie 1 257 255 zł. (w tym: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 837 255 zł.).

§ 6. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 916 223 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 257 255 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały Nr IV/26/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600 000 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 niniejszej uchwały,

2) zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, określonych w załączniku Nr 4 do uchwały Nr IV/26/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011,

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,

6) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2011 rok przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/35/2011
Rady Gminy Sejny
z dnia 12 maja 2011 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/35/2011
Rady Gminy Sejny
z dnia 12 maja 2011 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/35/2011
Rady Gminy Sejny
z dnia 12 maja 2011 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 ROKU

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/35/2011
Rady Gminy Sejny
z dnia 12 maja 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/35/2011
Rady Gminy Sejny
z dnia 12 maja 2011 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2011 ROK

1) W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75615 w § 2680 w związku z wpływem rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 w § 2920 na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011r. informującego o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na 2011 rok.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

2) W załączniku Nr 2:

Zwiększa się wydatki na porozumienia w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75404 na wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji w Sejnach.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na zakup usług remontowych i usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 w związku z informacją jednostki organizacyjnej o wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup równiarki" i potrzebą przeznaczenia środków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja obiektów OSP oraz wyposażenie w sprzęt ppoż. I etap - Żegary" oraz w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 na zakup zestawów komputerowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 § 4430 w związku z potrzebą zwiększenia w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 na zakup usług pozostałych i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 § 4370 w związku z potrzebą przeniesienia na opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 §§ 4170 i 4300 w związku z potrzebą przeniesienia na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych, w rozdziale 80103 na wynagrodzenia osobowe pracowników i w rozdziale 80114 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i koniecznością przekazania ich do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 w § 3240 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.48.2011.BB z 28 marca 2011r. informującego o kwocie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2011r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - udział własny 20%.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90013 na zakup usług pozostałych oraz w rozdziale 90095 na zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe krajowe.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 § 6050 w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn.: "Budowa wiaty" i przeznaczenia na zakup zestawu komputerowego oraz w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja obiektów OSP oraz wyposażenie w sprzęt ppoż. I etap - Żegary".

3) W załączniku Nr 3:

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 w związku z informacją jednostki organizacyjnej o wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup równiarki".

Wprowadza się w nowe zadanie w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 pn.: "Zakup zestawów komputerowych".

Wprowadza się w nowe zadanie w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 pn.: "Modernizacja obiektów OSP oraz wyposażenie w sprzęt ppoż. I etap - Żegary".

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 § 6050 w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn.: "Budowa wiaty".

4) W załączniku Nr 4:

Zwiększa się przychody w kwocie 501 127 zł. z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i przeznacza się je na pokrycie deficytu budżetowego.

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama