Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 7.890 zł,

2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 7.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 22.360 zł, zgodnie Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 17.029.775 zł

2. Wydatki ogółem - 19.463.189 zł

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.433.414 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu i pożyczki.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.091.080 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 657.666 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Paragraf 7 Uchwały Nr IV/17/ 2011 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budzetu gminy Tykocin na rok 2011 otrzymuje brzmienie:

"§ 7 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.433.414 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 216.586 zł; 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.421.616 zł.".

§ 8. Paragraf 12 ust.1 Uchwały Nr IV/17/ 2011 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2011 otrzymuje brzmienie:

"§ 12 Upoważnia się Burmistrza do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000 zł; b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.433.414 zł; c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 216.586 zł; d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.421.616 zł".

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Załącznik do Uchwały Nr VIII/88/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 21 czerwca 2011 r.
Zalacznik.PDF

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe