Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/44/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/10/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2011 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2011 r. Nr 10, poz. 148, Nr 47, poz. 605, Nr 63, poz. 730, Nr 101, poz. 1178, Nr 106, poz. 1205, Nr 130, poz. 1480, Nr 139, poz. 1602, Nr 142, poz. 1667) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w planie zadań inwestycyjnych na 2011 rok:

a) w zadaniu pn."Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską,Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta" wykonanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności - ustala się: wartość zadania w kwocie 278.118 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 278.118 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 278.118 zł,- Dz. 700 rozdział 70005;

b) w zadaniu pn. "Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich" ustala się: wartość zadania w kwocie 500.000 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 500.000 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 500.000 zł,- Dz. 700 rozdział 70005;

4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 60.101.174 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 54.133.301 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.059.941 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 31.997 zł),

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 5.967.873 zł (z czego: dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 400.003 zł);

5) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 64.850.531 zł , w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 52.703.864 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.059.941 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 312.997 zł),

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 12.146.667 zł (z czego: wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 441.858 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 350.000 zł);

6) źródło pokrycia deficytu w kwocie 4.749.357 zł stanowią:

a) kredyt bankowy w kwocie 4.188.526 zł,

b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 560.831 zł;

§ 2. Ustala się Przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załacznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się Dotacje udzielane z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Henryk Leszczyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/44/11
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Dochody razem (A+B+C+D)

0

486

A

Dochody własne

0

486

Dział 852

Pomoc społeczna

0

486

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

0

486

§ 2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0

486

B

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

0

C

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/44/11
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Zmiany w planie wydatków[

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

126 882

107 368

A

Wydatki na zadania własne

126 882

107 368

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

121 882

100 000

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

121 882

100 000

§ 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

121 882

0

§ 6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0

100 000

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 000

1 000

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1 000

1 000

§ 2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

1 000

0

§ 3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

0

1 000

Dział 851

Ochrona zdrowia

4 000

4 000

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4 000

4 000

§ 2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

4 000

0

§ 2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

0

4 000

Dział 852

Pomoc społeczna

0

486

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

0

486

§ 2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0

486

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0

1 882

Rozdział 92116

Biblioteki

0

1 882

§ 2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

0

1 882

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

0

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/44/11
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy[

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja §

Kwota 2011 r.

1.

2.

3.

4.

Przychody ogółem:

6 779 357

1.

Kredyty

§ 952

5 100 000

2.

Pożyczki

§ 952

0

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

§ 950

1 679 357

Rozchody ogółem:

2 030 000

1.

Spłaty kredytów

§ 992

1 100 000

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

930 000

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

0

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/44/11
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy

Dotacje bieżące

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Województwo Podlaskie Dz. 600 rozdział 60013 § 2710

280 000

0

1

Niepubliczne Przedszkole Nr 1 Dz.801 rozdział 80104 § 2540

438 252

2

Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straźy Granicznej w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75406 § 3000

20 000

0

2

Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem narkomanii, organizacja imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych - Dz. 851 rozdział 85153 § 2820

12 000

3

Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 3000

49 600

3

Realizacja zadań MPPiRPA, a w szczególności dotyczących wspierania lub powierzania zadań z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie, prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, doznających przemocy w rodzinie - Dz. 851 rozdział 85154 § 2810

2 200

4

Fundusz Wsparcia Komendanta Wojewódzkiego Państwowe straży Pożarnej w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75411 § 3000

1 000

4

Realizacja zadań MPPiRPA, a w szczególności dotyczących wspierania lub powierzania zadań z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie, prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, doznających przemocy w rodzinie - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820

33 800

5

Bielski Dom Kultury Dz.921 rozdział 92109 § 2480

847 860

5

Realizacja zadań MPPiRPA, a w szczególności dotyczących wspierania lub powierzania zadań z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie, prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, doznających przemocy w rodzinie - Dz. 851 rozdział 85154 § 2830

14 000

6

Miejska Biblioteka Publiczna Dz.921 rozdział 92116 § 2480

530 027

6

Wspieranie i powierzanie organizowania różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączone z realizacją programów profilaktyki uzależnień - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820

19 600

7

Pływalnia Miejska Wodnik Dz.926 rozdział 92601 § 2650

802 260

7

Wspieranie i powierzanie organizowania różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączone z realizacją programów profilaktyki uzależnień - Dz. 851 rozdział 85154 § 2830

10 400

8

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820

25 000

9

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2810

1 500

10

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2820

5 500

11

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2830

5 000

12

Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2810

1 100

13

Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2820

8 900

14

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej, w tym organizację szkoleń, imprez, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820

249 000

15

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej, w tym organizację szkoleń, imprez, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych - Dz. 926 rozdział 92695 § 2830

1 000

Razem

350 600

1 377 887

802 260

Razem

389 000

438 252

0

Dotacje majątkowe

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Powiat Bielski Dz.600 rozdział 60014 § 6300

350 000

2

Pływalnia Miejska Wodnik Dz.926 rozdział 92601 § 6210

6 580

3

Samorząd Calarasi (Mołdowa) Dz. 900 rozdz.90001 § 6300

441 858

Razem

798 438

Razem dotacje bieżące

3 357 999

zwroty dotacji § 2910

16 986

Ogółem dotacje bieżące

3 374 985

Razem dotacje majątkowe

798 438

OGÓŁEM

4 173 423

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe