Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/55/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 15 czerwca 2011r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 220; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 2. 1. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i opis inicjatywy;

2) termin realizacji;

3) informacje o grupie inicjatywnej;

4) miejsce wykonywania zadania;

5) szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji;

6) opis dotychczas wykonanych prac;

7) opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania;

8) określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna;

9) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy w tym:

a) całkowity koszt,

b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania,

c) oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych, o których mowa w § 5 ust. 2,

d) informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania;

10) informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną;

11) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną wraz z podpisami.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) w przypadku wniosku złożonego za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: statut, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź potwierdzenie wpisu do innego rejestru (ewidencji), pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika), oświadczenie o braku zaległości w zapłacie należności publicznoprawnych,

2) w przypadku osób fizycznych, w tym komitetów społecznych i nieformalnych grup mieszkańców - pisemne oświadczenie wszystkich uczestników potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego oraz wskazujące osobę lub osoby, przez które będą reprezentowane.

3. Do wniosku można dołączyć w szczególności: kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania.

4. Wzór wniosku o realizację inicjatywy lokalnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Wnioski, o których mowa w § 2, należy składać w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna :

1) do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym planowana jest realizacja zadania;

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się składanie wniosków w innym terminie w danym roku budżetowym.

2. Realizacja inicjatywy lokalnej uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy Turośń Kościelna w danym roku budżetowym.

§ 4. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej opiniuje Komisja powołana przez Wójta Gminy Turośń Kościelna.

2. Szczegółowy tryb pracy Komisji określa Regulamin pracy zatwierdzony przez Wójta.

3. Decyzję o udzieleniu wsparcia na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej, podejmuje Wójt Gminy Turośń Kościelna po zapoznaniu się z opinią Komisji.

§ 5. 1. Kryteria oceny wniosków:

1) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej;

2) liczba uczestników inicjatywy lokalnej - mieszkańców, członków organizacji występującej z inicjatywą;

3) wysokość wkładu własnego grupy inicjatywnej (nie może być niższy niż 20% kosztu realizacji zadania).

2. Wkład własny w kosztach realizacji inicjatywy lokalnej stanowią:

1) środki finansowe zgromadzone przez grupę inicjatywną;

2) robocizna świadczona przez uczestników inicjatywy lokalnej;

3) świadczenia rzeczowe - w szczególności dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Mularczyk


Załącznik do Uchwały Nr VII/55/2011
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 15 czerwca 2011 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe