| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.89.2011.AŁ Wojewody Podlaskiego

z dnia 19 lipca 2011r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/41/11 Rady Miasta Sejny z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie Nr 1 prowadzone przez Miasto Sejny

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 134, poz. 777)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr IX/41/11 Rady Miasta Sejny z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie Nr 1 prowadzone przez Miasto Sejny

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2011 r. Rada Miasta Sejny podjęła uchwałę Nr IX/41/11 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie Nr 1 prowadzone przez Miasto Sejny, która w dniu 20 czerwca 2011 r. wpłynęła do organu nadzoru.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż przedmiotowa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 21 czerwca 2011r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia jej nieważności.

Rada Miasta Sejny w badanej uchwale postanowiła, iż: "Udzielane przez przedszkole świadczenia wykraczające poza podstawę programową i czas jej realizacji podlegają comiesięcznej opłacie rodziców/opiekunów prawnych dziecka, którzy zadecydowali o korzystaniu przez dziecko z tych świadczeń (§2 ust. 1). Za nauczanie, wychowanie i opiekę ponad wymiar zajęć ustalony w § 1 ustala się opłatę miesięczną wynoszącą 200 zł od jednego dziecka (§ 3ust.1). Opłata ta nie podlega obniżeniu i zwrotowi z tytułu czasowej nieobecności dziecka w przedszkolu, za wyjątkiem długotrwałego ponad miesiąc pobytu dziecka w szpitalu lub sanatorium, potwierdzonego stosownym zaświadczeniem (§ 3 ust. 2). Nawet jeden dzień obecności dziecka w przedszkolu rodzi obowiązek wniesienia opłaty (§ 3 ust. 3)".

Należy zauważyć, iż powołany w podstawie prawnej niniejszej uchwały art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) upoważnia radę gminy do ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych z uwzględnieniem art. 6 ust. 1 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy, wedle którego przedszkola publiczne prowadzą bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dodatkowo według § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.), czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

Mając powyższe na uwadze, organ nadzoru stoi na stanowisku, iż co do zasady przedszkola publiczne, co najmniej w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, prowadzą bezpłatne nauczanie, natomiast opłata ustalona przez Radę Miasta Sejny, w oparciu o art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, powinna wskazywać konkretne kwoty za konkretne świadczenia publicznego przedszkola samorządowego, bowiem nie każde dziecko będzie korzystało ze wszystkich świadczeń, a jednocześnie zgodnie z postanowieniami przedmiotowej uchwały będzie musiało ponosić taką samą odpłatność.

Należy przy tym podkreślić, iż opłaty za świadczenia przedszkoli mają charakter cywilnoprawny , a zatem zastosowanie ma w tym przypadku zasada ekwiwalentności świadczeń , zgodnie z którą opłatę wnosi się za konkretne świadczenia przekraczające podstawę programową i w relacji do konkretnych kosztów świadczenia usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. Jak zauważył, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 24 września 2008 r., sygn. akt III SA/Wr 358/08): "zakres udzielonego radzie upoważnienia sprowadza się do ustalenia opłaty. Opłata stanowi zaś instytucję prawnofinansową, której istotną cechą jest ekwiwalentność. Pobiera się ją w związku z wyraźnie wskazanymi usługami i czynnościami organów państwowych lub samorządowych, dokonywanych w interesie konkretnych podmiotów. Opłata stanowi zatem swoistą zapłatę za uzyskanie zindywidualizowanego świadczenia oferowanego przez podmiot prawa publicznego".

W toku badania legalności kwestionowanej uchwały organ nadzoru stwierdził, iż ustalona przez Radę Miasta Sejny opłata za świadczenia publicznego przedszkola samorządowego ma charakter opłaty stałej, wnoszonej miesięcznie. Ustalenie takiej opłaty na sztywnym poziomie nie pozwala na kontrolę czy w jej ramach mieszczą się wyłącznie świadczenia przekraczające podstawy programowe wychowania przedszkolnego.

Należy mieć także na uwadze, iż żaden przepis ustawy o systemie oświaty nie przewiduje pojęcia "opłaty stałej". Uprawnienie rady obejmuje jedynie ustalenie opłat za konkretne, indywidualnie wskazane świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych, przekraczające podstawę programową. Podkreślić przy tym należy, iż uprawnienia do jej ustalenia nie można kojarzyć z dowolnością ani stałością, gdyż sposób ustalenia odpłatności winien być przekonujący, oparty choćby na kalkulacji ekonomicznej, a argumentacja za nim przemawiająca racjonalna i stosownie uzasadniona. W przedmiotowej sprawie, na uwagę zasługuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 marca 2011 r., sygn, akt II SA/Go 69/11, wedle którego "uchwalona na mocy art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty opłata nie może mieć charakteru stałego, bowiem obowiązek jej ponoszenia istniałby w każdym przypadku uczęszczania przez dziecko do przedszkola, bez uwzględnienia przy tym rodzaju świadczeń, ich jakości czy czasu trwania. (…) Organ samorządu terytorialnego, ustalając opłatę powinien określić jej wysokość za każde ze świadczeń z osobna. Sposób ustalenia odpłatności powinien być przekonujący, oparty na kalkulacji ekonomicznej i zasadzie ekwiwalentności, a argumentacja za nim przemawiająca racjonalna i stosownie uzasadniona. Brak czytelności co do zasady dodatkowych świadczeń opiekuńczo - wychowawczych i odpowiadającej im opłaty, pozbawia rodziców dzieci, przy podejmowaniu decyzji w kwestii korzystania z usług przedszkola, możliwości dokonania rzetelności oceny w tym zakresie".

Ponadto, w ocenie organu nadzoru sytuacja, w której rodzice muszą ponosić opłaty, mimo że dziecko nie korzystało ze świadczeń przedszkolnych, nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa. Brak możliwości obniżenia i zwrotu wyżej wymienionej opłaty w niewątpliwy sposób dyskryminuje rodziców dzieci, którzy zobowiązani są ponosić opłaty w sytuacji, gdy dziecko nie uczestniczy w zajęciach. Brak świadczenia ze strony gminy (przedszkola) i pobieranie opłaty od rodziców nieobecnych dzieci narusza, zdaniem organu nadzoru, zasadę ekwiwalentności świadczeń. Potwierdzeniem powyższej tezy jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2008 r., sygn. akt III SA/Wr 149/08, który orzekł, iż w zakresie kompetencyjnym wynikającym wprost z art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty nie mieści się prawo do decydowania kiedy opłaty za świadczenia przekraczające podstawy programowe nie podlegają zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu. Rodzice są bowiem zobowiązani do ponoszenia opłaty za te świadczenia, z których korzystają ich dzieci, a kryteria zróżnicowania, czy opłata jest pobierana, czy nie, powinien być fakt skorzystania lub nie skorzystania przez dziecko ze świadczeń.

W świetle dokonanych w odniesieniu do badanej uchwały ustaleń, stwierdzenie nieważności w całości uchwały Nr IX/41/11 Rady Miasta Sejny z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie opłaty za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasta Sejny, jest zasadne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymuje: Rada Miasta Sejny

z up. Wojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Lidia Stupak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Danuta Trochim

Księgowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »