Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/45/11 Rady Gminy Łomża

z dnia 26 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211 i 212 ust. 1 ustawyz dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów na zadania własne o kwotę 227 735 zł w tym:

1) Dział 010 rozdział 01095 § 0750 - 156 zł /dzierżawa gruntów na cele rolnicze/

2) Dział 600 rozdział 60016 § 0690 - 6 787 zł /zajęcie pasa drogowego/

3) Dział 756 rozdział 75616 § 0310 - 60 000 zł /podatek od nieruchomości od osób fizycznych/

4) Dział 756 rozdział 75616 § 0360 - 10 000 zł /podatek od spadków i darowizn/

5) Dział 756 rozdzial 75616 § 0500 - 40 000 zł /podatek od czynności cywilnoprawnych/

6) Dział 758 rozdział 75814 § 0920 - 20 000 zł /odsetki od lokat/

7) Dział 801 rozdział 80110 § 0750 - 10 000 zł

8) Dział 801 rozdział 80110 § 0920 - 1 000 zł

9) Dział 801 rozdział 80110 § 0960 - 3 000 zł /wynajmowanie sali gimnastycznej pomieszczeń w budynku Gimnazjum, odsetki i darowizna dla Gimnazjum/

10) Dział 900 rozdział 90002 § 0690 - 6 000 zł /przyjmowanie odpadów na wysypisko w Ratowie Piotrowie/

11) Dział 921 rozdział 92109 § 2007 - 22 217 zł /dotacja "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" wyposażenie świetlic w miejscowości Boguszyce i Puchały/

12) Dział 921 rozdział 92109 § 6207 - 48 575 zł/ dotacja celowa "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" wyposażenie świetlicy Nowe Kupiski 24 803 zł, Czaplice 23 772 zł/

§ 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 227 735 zł w tym:

1) Dział 600 rozdział 60016 § 4270 - 16 344 zł /bieżące remonty dróg/

2) Dział 754 rozdział 75412 § 6050 - 20 000 zł /przyłącze kanalizacyjne do budynku OSP w Konarzycach/

3) Dział 754 rozdział 75412 § 4210 - 20 000 zł /zakup paliwa/

4) Dział 754 rozdział 75412 § 3030 - 15 000 zł /wynagrodzenie za udział w pożarach/

5) Dział 801 rozdział 80101 § 4300 - 5 000 zł /remont dachu w Sz.P. w Konarzycach/

6) Dział 801 rozdział 80110 § 4300 - 5 000 zł /remont schody w Gimnazjum/

7) Dział 750 rozdział 75095 § 4430 - 12 000 zł /Lokalna Grupa Działania - składka członkowska/

8) Dział 921 rozdział 92109 § 6057 - 48 575 zł /remont świetlicy w miejscowości Nowe Kupiski 24 803 zł, Czaplice 23 772 zł/

9) Dział 921 rozdział 92109 § 6059 - 36 778 zł /remont świetlicy Nowe Kupiski - 18 779 zł, Czaplice- 17 999 zł/

10) Dział 921 rozdział 92109 § 4217 - 22 217 zł /wyposażenie świetlicy w miejscowości Boguszyce i Puchały/

11) Dział 921 rozdział 92109 § 4219 - 16 821 zł /wyposażenie świetlicy Boguszyce i Puchały/

12) Dział 926 rozdział 92695 § 4270 - 4 000 zł

13) Dział 926 rozdział 92695 § 4300 - 6 000 zł /finansowanie szkolenia sportowego oraz zawody sportowe młodzieży z terenu Gminy Łomża/

§ 3. Dokonać zmian w planie dochodów /własne/.

1. Zmniejszenia:

1) Dział 758 rozdział 75818 § 0920 - 30 000 zł

2) Dział 801 rozdział 80101 § 6297 - 413 151 zł

3) Dział 801 rozdział 80110 § 6297 - 115 000 zł

4) Dział 921 rozdział 92195 § 6297 - 476 994 zł /zmiana klasyfikacji/

2. Zwiększenia:

1) Dział 758 rozdział 75814 § 0920 - 30 000 zł

2) Dział 801 rozdział 80101 § 6207 - 413 151 zł

3) Dział 801 rozdział 80110 § 6207 - 115 000 zł

4) Dział 921 rozdział 92195 § 6207 - 476 994 zł /zmiana klasyfikacji/

§ 4. Dokonać zmian w planie wydatków pomiędzy działami.

1. Zmniejszenia:

1) Dział 710 rozdział 71004 § 4300 - 40 000 zł /zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego/

2. Zwiększenia:

1) Dział 600 rozdział 60016 § 4270 - 40 000 zł /bieżące remonty dróg/

§ 5. Załącznik Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok do uchwały Nr IV/13/10 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łomża na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 23 674 689,90 zł, w tym: bieżące 21 937 328,90 zł

2. Wydatki ogółem 28 226 283,90 zł, w tym: bieżące 21 855 557,90 zł

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Barbara Cychol


Załącznik Uchwały Nr IX/45/11
Rady Gminy Łomża
z dnia 26 sierpnia 2011 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Rok rozp. zakoń.

Wartość kosztorys. zadania

Dotych.Ponies. wydat./do koń.ub.roku

Środki wynikające z planów na 2010 r.

Środki własne budżetowe

Śr.z wł.Fund.Celow.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Regionalny Program Operacyjny Wojew. Podlaskiego

Kred.i pożyczki

Śr. niewygasające

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Rolnictwo i leśnictwo - 010

30 000

30 000

0

0

0

0

0

Budowa sieci wodociagowej i komunalizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

2011

30 000

30 000

2

Transport i łączność - 600

3 600 000

3 600 000

0

0

0

0

0

Wykup gruntów pod drogi: Kupiski Stare ul. Krótka, Leśna i Łąkowa i Gać - Puchały.
Rozpoczęcie robót na drodze Gać - Puchały i Konarzyce ul. Owocowa.
Kontynuacja inwestycji drogowych: Wygoda - Stare Modzele, Boguszyce, Konarzyce ul. Łąkowa Modzele, Podgórze ul. Leśna i Polna, Milewo - Kołaki, Wygoda ul. Leśna , Spokojna, Sosnowa i Kolejowa, Giełczyn ul. Lipowa, Stara Łomża p/sz ul Wiejska, Stare Kupiski ul. Wiśniowa, Brzozowa, Świerkowa i Janowska, odwodnienie ul. Słonecznej i Leśnej w Starej Łomży p/sz i Ogrodowej w Starych Kupiskach. Wzmocnienie konstrukcji ul. Kręta Stare Kupiski, umocnienie poboczy na drodze Siemień Rowy - Siemień Nadrzeczny i przez Zosin

2011

3 500 000

3 500 000

Pomoc finasowa dla Starostwa Powiatowego w Łomży na przebudowę drogi Stara Łomża n/rz Pniewo.

2011

100 000

100 000

3

Administracja publiczna - 750

140 000

140 000

Zakup sprzętu komputerowego i rozbudowa serwera

2011

10 000

10 000

Docieplenie budynku Urzędu Gminy

2011

130 000

130 000

4

Bezpieczeństwo Publiczne -754

20 000

20 000

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku OSP Konarzyce

20 000

20 000

5

Oświata i wychowanie - 801

998 261

470 110

0

528 151

0

0

0

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sz.P. w Kupiskach

2011

384 913

148 286

236 627

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wygodzie

2011

288 348

111 824

176 524

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej dla Gimnazjum

2011

42 800

42 800

Przebudowa oczyszczalni przy Sz.P. w Pniewie z biologicznej na biologiczno - mechaniczną

2011

47 200

47 200

Termomodernizacja części budynku Gimnazjum

235 000

120 000

115 000

6

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 900

571 866

571 866

Opracowanie dokumentacji i budowa linii energetycznych w miejscowościach Stare Kupiski, Wygoda ul. Leśna i ul. Kolejowa

2011

100 000

100 000

Dotacja dla Urzędu Miasta na budowę "Systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Łomży i okolicznych gmin"

2011

471 866

471 866

7

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 921

1 010 599

364 612

0

645 987

0

0

0

Budowa świetlicy w Giełczynie

2011

779 769

302 775

476 994

Wymiana pokryć dachowych na budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach: Boguszyce, Puchały, Nowe Kupiski

2011

145 477

61 837

83 640

Remont świetlicy w miejscowości Czaplice

41 771

41 771

Remont świetlicy w miejscowości Nowe Kupiski

43 582

43 582

Ogółem

6 370 726

5 196 588

0

1 174 138

0

0

0


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe