Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/55/11 Rady Gminy Kolno

z dnia 16 listopada 2011r.

uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz 1475; z 2009 roku Nr 215, poz.1674; z 2011 roku Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz. 1016), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXIX/204/09 Rady Gminy Kolno z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 231,poz. 2769).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe