Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 57/XII/11 Rady Gminy Grajewo

z dnia 18 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz..113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) ( Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 552,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 762,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 969,00 zł.

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 547,00 zł;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 752,00 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 960,00 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 943,00 zł;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1 477,00 zł;

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 808,00 zł;

2. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w roku 2009 i nowszych określa się w wysokości:

1) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1:

a) 436,00 zł;

b) 644,00 zł;

c) 851,00 zł;

2) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3:

a) 429,00 zł;

b) 634,00 zł;

c) 842,00 zł.;

3) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 - 823,00 zł.;

4) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7:

a) 1 360,00 zł.;

b) 1 690,00 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Gardocki

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 57/XII/11
Rady Gminy Grajewo
z dnia 18 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

118,00

182,00

13

14

182,00

502,00

14

15

502,00

692,00

15

697,00

1 593,00

Trzy osie

12

17

182,00

433,00

17

19

433,00

673,00

19

21

673,00

858,00

21

23

858,00

1 348,00

23

25

1 349,00

2 023,00

25

1 349,00

2 023,00

Cztery osie i więcej

12

25

834,00

858,00

25

27

858,00

1 409,00

27

29

1 409,00

2 149,00

29

31

2 149,00

2 772,00

31

2 149,00

2 926,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 57/XII/11
Rady Gminy Grajewo
z dnia 18 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:ciągnik siodłowy+naczepa;ciągnik balastowy+przyczepa(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

529,00

647,00

18

25

647,00

705,00

25

31

765,00

1 178,00

31

1 804,00

2 181,00

Trzy osie

12

40

1 591,00

2 193,00

40

2 193,00

2 835,00

Cztery osie i więcej

12

40

2 223,00

2 223,00

40

2 823,00

2 876,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 57/XII/11
Rady Gminy Grajewo
z dnia 18 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

294,00

470,00

18

25

353,00

529,00

25

425,00

729,00

Dwie osie

12

28

470,00

529,00

28

33

790,00

1 092,00

33

38

1 092,00

1 648,00

38

1 648,00

2 163,00

Trzy osie i więcej

12

38

988,00

1 211,00

38

1 211,00

1 588,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe