Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/120/12 Rady Gminy Radziłów

z dnia 26 stycznia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziłów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr. 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli stanowiącym załącznik do UchwałyNr XLV/252/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącymjest Gmina Radziłów zmienionym Uchwałą Nr XLIX/277/10 Rady Gminy Radziłów z dnia16 sierpnia 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §7 ust.1 otrzymuje brzmienie ,,Wielkość nakładów finansowych na wypłatę dodatków motywacyjnych ustala się w wysokości co najmniej 3 % miesięcznie na etat kalkulacyjny",

2) §16 ust.1 otrzymuje brzmienie ,,Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za warunki pracy w trudnych warunkach, określonych w odrębnych przepisach, za każdą godzinę dydaktyczną zrealizowaną w warunkach trudnych w następującej wysokości, za prowadzenie zajęć w klasach łączonych w szkołach podstawowych - 5% stawki godzinowej",

3) §20 ust.1 otrzymuje brzmienie ,,Nauczycielowi, o którym mowa w § 19 przysługuje dodatek mieszkaniowy w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny, wypłacony co miesiąc z góry w wysokości ustalonej poniżej:

1) przy jednej osobie w rodzinie - 10 złotych,

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 20 złotych,

3) przy trzech osobach w rodzinie - 30 złotych,

4) przy czterech osobach i więcej w rodzinie - 40 złotych".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązywania od 01 marca 2012.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe