reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/54/11 Rady Gminy Grabowo

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu gminy Grabowo na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit."d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.l591 zmiany :, z 2002 r.Nr 23 poz.220. Nr 62 poz.558,Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281 /oraz art. 21 l,art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/ Dz. U. Nr 157 poz. 1240, zmiany z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz.620, Nrl23 poz. 835 i Nrl52 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 201 Ir. Nr 201 poz. 1183/

Rada Gminy Uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 11 327 760,00 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 10 897 760 ,00 zł,

2. majątkowe w wysokości 430 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11 051 926,00 zł, z tego : 1 .bieżące w wysokości 10 011 926,00 zł,

2. majątkowe w wysokości 1 040 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1/ ogólną w kwocie 100 000,00 zł, 2/ celową w kwocie 24 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się :

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane roku 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 617 100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 275 834 zł przeznacza się na spłatę kredytów .

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 874790 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 150 624 zł /uszczegółowienie w załączniku Nr 5 /

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000 zł

2. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 500 000 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 14 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojówalkoholowych oraz wydatki w kwocie 13 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym
programie rozwiązywania problemów alkoholowych i 1 000 zł na przeciwdziałanie narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 2 000 zł i wydatki w kwocie 2 000 zł związane z realizacją
zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6.do niniejszej uchwały

§ 10. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji paperów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań ,określonych w $ 7 Uchwały

2. zaciągania zobowiązań : a/ na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne , programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i 4 ,. b/ z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym/ 2013 / jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2013 r.

3. Zmian w planie wydatków : a / dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień między działami. b / dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych , polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań - z wyłączeniem przeniesień między działami

4. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50 000 zł,

7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Płaneta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/54/11
Rady Gminy Grabowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/54/11
Rady Gminy Grabowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 R.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/54/11
Rady Gminy Grabowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2012 R.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/54/11
Rady Gminy Grabowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z fUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI NA 2012 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/54/11
Rady Gminy Grabowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/54/11
Rady Gminy Grabowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDZETU GMINY NA 2012 R.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/54/11
Rady Gminy Grabowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama