reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zmiany z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 103.400 zł,

2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 36.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 142.200 zł,

2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 375.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

12. 1. Dochody ogółem - 17.041.285 zł, w tym dochody bieżące - 16.222.591 zł, dochody majątkowe - 818.694 zł.

13. 2. Wydatki ogółem - 18.815.271 zł, w tym wydatki bieżące - 16.774.086 zł, wydatki majątkowe - 2.041.185 zł.

14. 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.773.986 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu i pożyczki w wysokości - 1.065.000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości - 708.986 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.008.986 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.235.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 2.098.500 zł, koszty - 2.093.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7.

§ 9. Paragraf 7 Uchwały Nr XIII/112/ 2011 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2012 otrzymuje brzmienie:

" " § 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.065.000 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.235.000 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 441.617 zł. " .

§ 10. Paragraf 12 ust.1 Uchwały Nr XIII/112/ 2011 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2012 otrzymuje brzmienie:

" " § 12 Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.065.000 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.235.000 zł;

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 441.617 zł; " .

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/152/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 28 czerwca 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/152/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 28 czerwca 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/152/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 28 czerwca 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/152/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

Przychody ogółem:

3 008 986

1

Kredyty

§ 952

2 300 000

2

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

708 986

Rozchody ogółem:

1 235 000

1

Spłaty kredytów i pożyczek

§ 992

1 235 000


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/152/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok.

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych na początek roku

Przychody*

Koszty / Wydatki

Stan środków obrotowych na koniec roku

Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.

ogółem

w tym:

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

dotacje
z budżetu

w tym:

§ 2650

na inwestycje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I.

Samorządowy zakład budżetowy

132 984

2 098 500

242 000

22 000

220 000

2 093 500

0

137 984

x

z tego:

1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie

132 984

2 098 500

242 000

22 000

220 000

2 093 500

0

137 984

x

* przychody oraz dochody z tytułu dotacji na inwestycje


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/152/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 28 czerwca 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/152/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 28 czerwca 2012 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 103.400 i zmniejsza o 36.200 zł, w tym:

- zwiększa się o 4.500 zł dochody pozyskane przez Urząd Miejski i zmniejsza się o 2.000 zł wpływy z usług,

- zwiększa się o 96.700 zł planowane dochody z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i odsetek od nieterminowo płaconych podatków i zmniejsza się planowane dochody o 33.500 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób prawnych i podatku od spadków i darowizn,

- zwiększa się o 2.000 zł dochody z tytułu świadczeń alimentacyjnych o kwotę odzyskaną przez komorników i zmniejsza się o 700 zł dochody przekazywane przez inne gminy,

- zwiększa się o 200 zł wpływy z opłaty produktowej.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 142.200 zł i zmniejsza o 375.000 zł, w tym:

- zwiększa się o 20.000 zł dotację celową dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1971B w miejscowości Hermany ", w wyniku przeprowadzonego przetargu najniższa oferta była wyższa o ok. 30.000 zł od zaplanowanych środków,

- zwiększa się o 13.900 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości komunalnych,

- zmniejsza się o 375.000 zł wydatki na inwestycyjne związane z projektem "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN - przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tykocinie" oraz projektem "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tykocinie", na 2012 rok zostają zaplanowane wydatki na prace na zewnątrz budynku, prace wewnątrz będą realizowane w 2013 roku,

- zwiększa się o 40.000 zł wydatki na remonty, w tym na remont strażnicy OSP w Pajewie oraz na naprawę samochodów i sprzętu strażackiego,

- zwiększa się o 16.000 zł wydatki na ubezpieczenie społeczne w szkołach podstawowych, w tym o 11.000 zł w Zespole Szkół w Tykocinie i o 5.000 zł w Zespole Szkół w Radulach,

- zwiększa się o 1.300 zł wydatki związane z odzyskiwaniem świadczeń alimentacyjnych,

- zwiększa się o 10.000 zł wydatki na stypendia dla uczniów, planowana kwota stanowi wkład gminy do pozyskanych środków z budżetu państwa,

- zwiększa się o 12.000 zł wydatki na oczyszczanie miasta i wsi,

- zwiększa się o 10.000 zł dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na dopłatę do ceny wywozu nieczystości płynnych, zwiększenie wynika z kilkakrotnie większej ilości wywożonych nieczystości,

- zwiększa się o 4.000 zł wydatki związane z zatrudnieniem robotników gospodarczych,

- zwiększa się o 15.000 zł dotację dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej z przeznaczeniem na organizację Biesiady Miodowej.

W wyniku zmian w budżecie zmniejszył się deficyt o 300.000 zł. Kwota 300.000 zł zostanie przeznaczona na wcześniejszą spłatę rat kredytu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama