Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 21/74/12 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz § 12 pkt. 4 uchwały Nr XIII/103/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2012, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2012:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 712 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 712 zł.,

zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 52.798.572 zł.,

a) plan dochodów bieżących 45.604.198 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 7.194.374 zł.,

2) plan wydatków ogółem 53.749.821 zł.,

a) plan wydatków bieżących 45.570.423 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 8.179.398 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 951.249 zł. są przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 951.249 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr inż. Mariusz Korzeniewski

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 21/74/12
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 21 czerwca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2012 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

10 000

10 000

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

10 000

10 000

0

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

3 303 053

373 244

2 929 809

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

3 303 053

373 244

2 929 809

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

przed zmianą

2 333 731

2 333 731

0

zmniejszenie

-712

-712

0

zwiększenie

712

712

0

po zmianach

2 333 731

2 333 731

0

85395

Pozostała działalność

przed zmianą

743 914

743 914

0

zmniejszenie

-712

-712

0

zwiększenie

712

712

0

po zmianach

743 914

743 914

0

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą

15 999

15 999

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

1

1

0

po zmianach

16 000

16 000

0

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

przed zmianą

52 225

52 225

0

zmniejszenie

-407

-407

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

51 818

51 818

0

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

przed zmianą

5 525

5 525

0

zmniejszenie

-68

-68

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

5 457

5 457

0

4127

Składki na Fundusz Pracy

przed zmianą

7 587

7 587

0

zmniejszenie

-199

-199

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

7 388

7 388

0

4129

Składki na Fundusz Pracy

przed zmianą

761

761

0

zmniejszenie

-38

-38

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

723

723

0

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

143 627

143 627

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

606

606

0

po zmianach

144 233

144 233

0

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

17 687

17 687

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

105

105

0

po zmianach

17 792

17 792

0

Wydatki razem:

przed zmianą

43 910 468

38 660 879

5 249 589

zmniejszenie

-712

-712

0

zwiększenie

712

712

0

po zmianach

43 910 468

38 660 879

5 249 589

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

6 526 300

6 526 300

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

6 526 300

6 526 300

0

Razem

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

53 749 821

45 570 423

8 179 398

zmniejszenie

-712

-712

0

zwiększenie

712

712

0

po zmianach

53 749 821

45 570 423

8 179 398

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe