Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 28 sierpnia 2012r.

zmieniająca uchwałę XXIII/175/09 Rady Gminy Szypliszki z dnia 19 marca 2009 r.w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 28 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, z 2009 r. Nr 1.poz.1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149 poz. 887) uchwala się, co następuje :

§ 1. W Regulaminie Wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Szypliszki stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIII/175/09 Rady Gminy Szypliszki z dnia 19 marca 2009 r. wprowadza się następującą zmianę:

- w Rozdziale V- Dodatek za warunki pracy §10, ust.3 pkt. 2 zapis: "za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych- 20% wynagrodzenia zasadniczego" zastępuje się zapisem:

" za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych i gimnazjach- 20% wynagrodzenia zasadniczego. " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku.

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-09-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe