reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 291/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 16 października 2012r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr XV/95/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2012 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz. 226, poz. 567, poz. 780, poz. 902, poz. 1053, poz. 1396, poz. 1440, poz. 1637, poz. 1661, poz. 1738, poz. 1940, poz. 1949, poz. 2166, poz. 2218, poz. 2447, poz. 2690, poz. 2715) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 61.088.162 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 56.383.942 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.480.297 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 40.102 zł),

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 4.704.220 zł, (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.000 zł),

4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 66.314.579 zł, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 54.039.924 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.480.297 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 40.102 zł),

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 12.274.655 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.000 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 538.000 zł),

5) źródło pokrycia deficytu w kwocie 5.226.417 zł stanowią:

a) kredyt bankowy w kwocie 4.210.949 zł,

b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 727.406 zł,

c) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 288.062 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta


Eugeniusz Berezowiec


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 291/12
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 16 października 2012 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Dochody razem (A+B+C+D)

0

70 045

w tym dochody bieżące

0

70 045

w tym dochody majątkowe

0

0

A

Dochody na zadania własne

0

70 045

w tym dochody bieżące

0

70 045

w tym dochody majątkowe

0

0

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

70 045

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0

70 045

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

70 000

§ 2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0

45

B

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

0

C

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 291/12
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 16 października 2012 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

186 059

256 104

w tym wydatki bieżące

186 059

256 104

w tym wydatki majątkowe

0

0

A

Wydatki na zadania własne

149 359

219 404

w tym wydatki bieżące

149 359

219 404

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 750

Administracja publiczna

2 500

5 616

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2 500

5 540

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

300

0

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 200

0

§ 4300

Zakup usług pozostałych

3 040

§ 4380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

0

2 500

Rozdział 75095

Pozostała działalność

0

76

§ 4430

Różne opłaty i składki

0

76

Dział 758

Różne rozliczenia

56 116

0

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

56 116

0

§ 4810

Rezerwy

56 116

0

Dział 801

Oświata i wychowanie

4 010

4 010

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

730

730

§ 4280

Zakup usług zdrowotnych

0

680

§ 4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

0

50

§ 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

380

0

§ 4430

Różne opłaty i składki

350

0

Rozdział 80110

Gimnazja

630

630

§ 4280

Zakup usług zdrowotnych

0

330

§ 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

400

0

§ 4430

Różne opłaty i składki

230

0

§ 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0

300

Rozdział 80195

Pozostała działalność

2 650

2 650

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

1 900

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

750

§ 4300

Zakup usług pozostałych

2 650

0

Dział 851

Ochrona zdrowia

246

246

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

246

246

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

246

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

246

0

Dział 852

Pomoc społeczna

83 203

83 203

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

0

26 600

§ 4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

0

26 600

Rozdział 85204

Rodziny zastępcze

6 400

0

§ 4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

6 400

0

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2 550

0

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 550

0

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

69 453

0

§ 3110

Świadczenia społeczne

69 453

0

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

4 800

56 603

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 000

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

36 600

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

4 800

0

§ 4480

Podatek od nieruchomości

3

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

70 045

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

0

70 045

§ 2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0

45

§ 3240

Stypendia dla uczniów

70 000

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

24

53 024

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

0

8 000

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

8 000

Rozdział 90095

Pozostała działalność

24

45 024

§ 4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

24

0

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

24

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

45 000

Dział 926

Kultura fizyczna

3 260

3 260

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej

3 260

3 260

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

420

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

2 840

§ 4260

Zakup energii

3 260

0

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

36 700

36 700

w tym wydatki bieżące

36 700

36 700

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 852

Pomoc społeczna

36 700

36 700

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

36 700

36 700

§ 3110

Świadczenia społeczne

36 700

0

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

36 700

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama