Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/135/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 14 listopada 2012r.

w sprawie nadania statutu Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem

Tekst pierwotny

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr. 28, poz. 142 i 146, Nr. 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092, z 2012 r. poz. 742) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc uchwały:

1) Nr XIII/85/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem,

2) Nr XVIII/130/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 października 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z wyjątkiem §13 ust.3 pkt 1 załącznika do niniejszej uchwały, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewdoniczący Rady


Dorota Łapiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/135/2012
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 14 listopada 2012 r.

STATUT SZPITALA OGÓLNEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem zwany dalej "Szpitalem" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Szpital wpisany jest do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000023566, oraz do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez wojewodę podlaskiego pod numerem 000000010747.

§ 2. Siedzibą Szpitala jest miasto Wysokie Mazowieckie.

§ 3. 1. Podmiotem, który utworzył Szpital jest Powiat Wysokomazowiecki.

2. Nadzór nad Szpitalem sprawuje poprzez swoje organy powiat wysokomazowiecki, który dokonuje kontroli i oceny jego działalności na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 4. Szpital działa na podstawie :

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654,
z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,

2) Zarządzenia Wojewody Łomżyńskiego Nr 62/98 w sprawie podziału Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wysokiem Mazowieckiem na dwa odrębne samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej o nazwie: Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem i Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wysokiem Mazowieckiem,

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008, nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),

4) innych obowiązujących w prawie polskim przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej,

5) niniejszego statutu.

§ 5. 1. Obszar działania Szpitala obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa podlaskiego, a w szczególności obszar powiatu wysokomazowieckiego.

2. Szpital może udzielać świadczeń zdrowotnych osobom zamieszkałym poza obszarem województwa podlaskiego.

Rozdział 2.
Cele, zadania i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 6. 1. Celem działania Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w zakresie:

1) leczenia szpitalnego,

2) leczenia ambulatoryjnego,

3) ambulatoryjnego świadczenia specjalistycznego,

4) leczenia w domu pacjenta,

5) rehabilitacji leczniczej: stacjonarnej , dziennej i ambulatoryjnej,

6) stacjonarnej długoterminowej opieki pielęgnacyjnej i leczniczej,

7) długoterminowej opieki pielęgnacyjnej świadczonej w domu pacjenta,

8) badań laboratoryjnych i diagnostycznych,

9) diagnostyki obrazowej, USG, rentgenodiagnostyki,

10) pomocy doraźnej i transportu sanitarnego,

11) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

12) zdrowia matki i dziecka,

13) programów zdrowotnych i profilaktycznych programów zdrowotnych,

14) zaopatrzenia w leki i materiały medyczne nie będące dobrami trwałego użytku,

15) promocji zdrowia.

2. Ponadto funkcją Szpitala jest kształcenie i szkolenie personelu medycznego oraz zdrowie środowiskowe.

3. Szpital wykonuje określone w odrębnych przepisach zadania związane z potrzebami obronnymi państwa oraz gotowości do działania w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych.

§ 7. 1. Podstawowym zadaniem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych
w następujących dziedzinach medycznych:

1) w zakresie leczenia szpitalnego: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, neonatologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, pediatria, położnictwo i ginekologia, choroby płuc, medycyna ratunkowa, diagnostyka laboratoryjna, radiologia i diagnostyka obrazowa, rehabilitacja medyczna, farmakologia, długoterminowa opieka pielęgnacyjna, mikrobiologia lekarska,

2) w zakresie leczenia ambulatoryjnego specjalistycznego: chirurgia ogólna, ortopedia
i traumatologia narządu ruchu, położnictwo i ginekologia, rehabilitacja medyczna, choroby płuc, diagnostyka laboratoryjna, radiologia i diagnostyka obrazowa, mikrobiologia lekarska,

3) w zakresie leczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej: diagnostyka laboratoryjna, radiologia i diagnostyka obrazowa, mikrobiologia lekarska, nocna i świąteczna opieka zdrowotna,

4) w zakresie pomocy doraźnej: medycyna ratunkowa,

5) w zakresie leczenia w domu pacjenta: choroby płuc,

6) w zakresie endoskopii: chirurgia ogólna, choroby płuc.

2. Szpital może udzielać świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1) profilaktyki i zdrowia publicznego: oświaty i promocji zdrowia, zapobiegania chorobom zakaźnym, zapobiegania chorobom niezakaźnym, opieki nad zdrowym dzieckiem, zdrowia matki i dziecka,

2) rehabilitacji leczniczej: stacjonarnej i dziennej,

3) leczenia w domu pacjenta: pielęgniarska opieka długoterminowa, domowe leczenie tlenem, mechaniczne wentylowanie pacjenta,

4) orzecznictwa lekarskiego,

5) transportu sanitarnego,

6) badań diagnostycznych tomografii komputerowej.

3. Szpital może zmienić zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych po uprzednim wpisie tej zmiany do rejestru prowadzonego przez wojewodę podlaskiego.

4. Szpital na czas kryzysu i zagrożenia państwa realizuje zadania związane
z obronnością poprzez:

1) zwiększenie bazy szpitalnej i zmianę jej profilu,

2) nadzór nad tworzeniem zastępczych miejsc szpitalnych,

3) poszerzenie bazy szpitalnej poza miejscem udzielana świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3.
Rodzaje i zasady udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 8. 1. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych:

1) osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do korzystania z tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów,

2) osobom zagranicznym na zasadach określonych w umowach i porozumieniach międzynarodowych w zakresie ochrony zdrowia i nauk medycznych.

2. Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 oraz wykonywania związanych z ich udzielaniem usług medycznych określają umowy zawartez podmiotami finansującymi świadczenia ze środków publicznych oraz z innymi podmiotami.

3. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, w przepisach odrębnych lub umowach zawartych z innymi podmiotami.

§ 9. 1. Szpital może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług hotelowych, handlowych, gastronomicznych, obsługi środków transportowych oraz usług transportowych, a także innych usług medycznych i niemedycznych.

2. Szpital może również prowadzić działalność polegającą na wynajmowaniu pomieszczeń i dzierżawieniu sprzętu i aparatury medycznej.

Rozdział 4.
Organy Szpitala i struktura organizacyjna

§ 10. 1. Szpitalem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor szpitala.

2. Dyrektor szpitala samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Szpitala i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Szpitalem.

3. Dyrektor szpitala jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala.

§ 11. Stosunek pracy z dyrektorem szpitala nawiązuje Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

§ 12. 1. Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy:

1) zastępcy dyrektora,

2) głównego księgowego,

3) osób pełniących funkcje kierownicze i pracujących na samodzielnych stanowiskach, zatrudnionych w Szpitalu.

2. Dyrektora podczas jego nieobecności zastępuje zastępca dyrektora.

3. W sytuacji, gdy dyrektor szpitala nie jest lekarzem, z zastępcą dyrektora, osobą wykonującą zawód lekarza, nawiązuje się stosunek pracy na podstawie umowy o pracę. Osoba ta pełni funkcję zastępcy dyrektora d/s lecznictwa.

§ 13. 1. Strukturę organizacyjną Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem tworzą następujące przedsiębiorstwa:

1) Przedsiębiorstwo - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne,

2) Przedsiębiorstwo - Stacjonarne i całodobowe świadczenia inne niż szpitalne,

3) Przedsiębiorstwo - Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

2. Przedsiębiorstwo - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne, tworzą następujące komórki organizacyjne podmiotu leczniczego:

1) Szpitalny Oddział Ratunkowy w Wysokiem Mazowieckiem, w tym:

a) izba przyjęć,

b) gabinet diagnostyczno - zabiegowy,

c) zespół transportu sanitarnego.

2) Oddział Chorób Wewnętrznych w Wysokiem Mazowieckiem, w tym:

a) oddział chorób wewnętrznych łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego,

b) pracownia badań wysiłkowych.

3) Oddział Chorób Płuc w Wysokiem Mazowieckiem, w tym:

a) gabinet diagnostyczno - zabiegowy o specjalności choroby płuc.

4) Oddział Położniczo - Ginekologiczny w Wysokiem Mazowieckiem, w tym:

a) Oddział Neonatologiczny,

b) gabinet diagnostyczno - zabiegowy o specjalności położnictwo i ginekologia.

5) Oddział Pediatryczny w Wysokiem Mazowieckiem.

6) Oddział Chirurgiczny Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, w tym:

a) gabinet diagnostyczno - zabiegowy o specjalności chirurgia ogólna.

7) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Wysokiem Mazowieckiem, w tym:

a) gabinet diagnostyczno - zabiegowy o specjalności ortopedia i traumatologia narządu ruchu.

8) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wysokiem Mazowieckiem, w tym:

a) blok operacyjny,

b) centralna sterylizatornia.

9) Apteka Szpitalna w Wysokiem Mazowieckiem.

3. Przedsiębiorstwo - Stacjonarne i całodobowe świadczenia inne niż szpitalne, tworzą następujące komórki organizacyjne podmiotu leczniczego:

1) Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Ciechanowcu.

4. Przedsiębiorstwo - Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, tworzą następujące komórki organizacyjne podmiotu leczniczego:

1) Dzienna Pomoc Lekarska i Pielęgniarska w Wysokiem Mazowieckiem,

2) Nocna Pomoc Lekarska i Pielęgniarska, działające w ramach izby przyjęć,

3) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc w Wysokiem Mazowieckiem, w tym:

a) gabinet diagnostyczno - zabiegowy o specjalności choroby płuc,

b) opieka domowa nad pacjentem wentylowanym mechanicznie.

4) Poradnia Położniczo - Ginekologiczna w Wysokiem Mazowieckiem, w tym:

a) gabinet diagnostyczno -zabiegowy o specjalności położnictwa i ginekologia
w Wysokiem Mazowieckiem,

b) poradnia położniczo - ginekologiczna w Ciechanowcu.

5) Poradnia Chirurgii Ogólnej w Wysokiem Mazowieckiem, w tym:

a) gabinet diagnostyczno - zabiegowy o specjalności chirurgia ogólna.

6) Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Wysokiem Mazowieckiem, w tym:

a) gabinet diagnostyczno - zabiegowy o specjalności ortopedia i traumatologia narządu ruchu.

7) Pracownia Diagnostyki Obrazowej w Wysokiem Mazowieckiem, w tym:

a) pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej w Ciechanowcu.

8) Laboratorium Analityczne w Wysokiem Mazowieckiem, w tym:

a) pracownia serologii transfuzjologicznej,

b) laboratorium mikrobiologiczne.

9) Pracownia Rehabilitacji Leczniczej w Wysokiem Mazowieckiem, w tym:

a) pracownia fizykoterapii w Ciechanowcu,

b) pracownia fizjoterapii w Czyżewie.

10) Poradnia Rehabilitacyjna w Wysokiem Mazowieckiem, w tym :

a) poradnia rehabilitacji leczniczej w Ciechanowcu.

11) Zespół Długoterminowej Opieki Domowej , działający w ramach zakładu opiekuńczo - leczniczego w Ciechanowcu.

12) Pracownia Endoskopii w Wysokiem Mazowieckiem.

5. Strukturę organizacyjną Szpitala poza przedsiębiorstwami tworzą następujące komórki organizacyjne:

1) Administracja Szpitala, w tym:

a) Zarząd,

b) Dział Księgowości,

c) Dział Spraw Organizacyjnych i Pracowniczych,

d) Rejestr Usług Medycznych,

e) Dział Zaopatrzenia i Obsługi Technicznej, w tym :

- obsługa zamówień publicznych,

- magazyn medyczny i techniczny,

- budynki mieszkalne,

- obsługa konserwatorsko - techniczna,

- prowadzenie zadań inwestycyjnych i remontowych.

f) Samodzielne stanowiska pracy, w tym :

- radca prawny,

- specjalista zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

- specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,

- inspektor ds. zakażeń szpitalnych i jakości pielęgnacji,

- kapelan szpitalny,

- pełnomocnik dyrektora ds. zintegrowanego systemu zarządzania,

- asystent dyrektora.

2) Dział Żywienia w Wysokiem Mazowieckiem, w tym:

a) magazyn spożywczy.

3) Kaplica Szpitala w Wysokiem Mazowieckiem.

4) Grupa sprzątącja w szpitalu w Wysokiem Mazowieckiem.

6. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych
w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem nieuregulowane w ustawie lub niniejszym Statucie określa Regulamin Organizacyjny Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem ustalony przez Dyrektora Szpitala.

7. W Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem mogą działać następujące komórki organizacyjne, o ile nie funkcjonują w ramach przedsiębiorstw działających w pkt.1 niniejszego §:

1) punkt pobrań materiałów do badań w Ciechanowcu,

2) ośrodek rehabilitacji dziennej.

Rozdział 5.
Rada Społeczna

§ 14. 1. Rada Społeczna działająca przy Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem zwana dalej "Radą" jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym dyrektora szpitala.

2. Kadencja Rady trwa 4 lata i kończy się wraz z powołaniem nowej rady społecznej.

§ 15. 1. W skład Rady wchodzą:

1) jako przewodniczący - Starosta Wysokomazowiecki lub osoba przez niego wyznaczona,

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel wojewody,

b) przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu Wysokomazowieckiego w liczbie nie przekraczającej 15 osób.

2. Członków Rady powołuje i odwołuje Rada Powiatu Wysokomazowieckiego.

3. Członek Rady może być odwołany z jej składu przed upływem kadencjiw przypadku:

a) rezygnacji z członkowstwa,

b) wniosku podmiotu delegującego daną osobę,

c) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach.

§ 16. 1. W posiedzeniach Rady uczestniczy dyrektor szpitala oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Szpitalu.

2. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych .

§ 17. Rada wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej.

§ 18. Od uchwały Rady dyrektorowi zakładu przysługuje odwołanie do Rady Powiatu Wysokomazowieckiego .

§ 19. Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Radę Powiatu Wysokomazowieckiego.

Rozdział 6.
Gospodarka finansowa

§ 20. 1. Szpital prowadzony jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania.

2. Rachunkowość Szpitala prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia
29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku, Nr 152, poz.1223 z późn. zm.).

§ 21. 1. Szpital gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem powiatu wysokomazowieckiego oraz majątkiem własnym.

2. Zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastapić wyłącznie na zasadach określonych przez Radę Powiatu Wysokomazowieckiego.

3. Szpital prowadzi gospodarkę finansową opierając się na planie finansowym ustalanym przez dyrektora szpitala , zaopiniowanym przez Radę Społeczną i zatwierdzonym przez Radę Powiatu Wysokomazowieckiego.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie dotyczącym funkcjonowania Szpitala.

§ 23. Zmiany statutu następują w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

Przewdoniczący Rady


Dorota Łapiak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe