Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/418/12 Rady Miasta Białystok

z dnia 26 listopada 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białystok, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za korzystanie z tych obiektów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567), w związku z art. 15 ust.1 pkt 6, ust. 2 i art. 16 ust. 4 - 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/358/12 Rady Miasta Białystok z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białystok, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za korzystanie z tych obiektów (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2879) wprowadza się następującą zmianę:

- w załączniku Nr 3 do Uchwały wiersz 185 i 186 otrzymuje brzmienie

Lp.

nr inw.

Pełna nazwa przystanku

Nazwa ulicy

185

212

Jerzego Waszyngtona/Szpital Uniwersytecki (212)

Jerzego Waszyngtona

186

213

Jerzego Waszyngtona/Szpital DSK (213)

Jerzego Waszyngtona

- w załączniku Nr 3 do Uchwały dodaje się wiersz 636, 637, 638 i 639 w brzmieniu:

Lp.

nr inw.

Pełna nazwa przystanku

Nazwa ulicy

636

156

Żurawia/Borsucza (156)

Żurawia

637

157

Jacka Kuronia/Żurawia (157)

Jacka Kuronia

638

668

Piastowska/KZK (668)

Piastowska

639

669

Piastowska/KZK (669)

Piastowska

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe