Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 128/12 Wójta Gminy Narewka

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 z 2011r Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 11Uchwały Nr X/81/11 Rady Gminy Narewka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2012, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) dochody ogółem : 17.664.539 zł w tym:

- dochody bieżące : 12.175.271 zł

- dochody majątkowe: 5.489.268 zł

2) wydatki ogółem : 18.219.760 zł w tym:

- bieżące : 11.439.559 zł

- majątkowe: 6.780.201 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 128/12
Wójta Gminy Narewka
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2012r.

Rodzaj zadania: własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmiana

Plan po zmianach

bieżące

bieżące razem:

10 902 490

0

10 902 490

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

57 637

0

57 637

majątkowe

majątkowe razem:

5 489 268

0

5 489 268

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 080 157

0

2 080 157

Rodzaj zadania: zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmiana

Plan po zmianach

bieżące

852

Pomoc społeczna

1 122 278

2 000

1 124 278

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 090 378

2 000

1 092 378

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 090 378

2 000

1 092 378

bieżące razem:

1 270 781

2 000

1 272 781

Ogółem

17 662 539

2 000

17 664 539

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 137 794

0

2 137 794

Zwiększa się plan dotacji na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej o kwotę 2. 000 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr. FB-II.3111.642.2012.BB z dnia 10 grudnia 2012r z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 128/12
Wójta Gminy Narewka
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2012r.

Rodzaj: własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 698 311

0

1 698 311

60016

Drogi publiczne gminne

1 524 820

0

1 524 820

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

37 360

100

37 460

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

1 620

1 620

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

54 232

-1 720

52 512

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 789 038

0

1 789 038

70095

Pozostała działalność

1 440 863

0

1 440 863

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

331 984

5 000

336 984

4300

Zakup usług pozostałych

17 000

-5 000

12 000

750

Administracja publiczna

1 836 874

0

1 836 874

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 600 446

0

1 600 446

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

150 808

-3 000

147 808

4410

Podróże służbowe krajowe

21 510

3 000

24 510

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

306 444

0

306 444

75412

Ochotnicze straże pożarne

265 862

0

265 862

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

60 000

-1 207

58 793

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

40 300

170

40 470

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 735

30

8 765

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 171

5

1 176

4270

Zakup usług remontowych

16 627

1 000

17 627

4780

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

654

2

656

801

Oświata i wychowanie

3 834 773

0

3 834 773

80101

Szkoły podstawowe

2 168 323

-3 500

2 164 823

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 349 755

1 100

1 350 855

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

193

1

194

4120

Składki na Fundusz Pracy

35 294

10

35 304

4127

Składki na Fundusz Pracy

156

1

157

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

1 129

1

1 130

4247

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

20 091

-1

20 090

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3 546

-2

3 544

4260

Zakup energii

128 200

-6 110

122 090

4300

Zakup usług pozostałych

18 100

1 500

19 600

80110

Gimnazja

692 442

3 500

695 942

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

436 971

3 200

440 171

4260

Zakup energii

49 000

300

49 300

80113

Dowożenie uczniów do szkół

411 865

0

411 865

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

194 000

-1 500

192 500

4300

Zakup usług pozostałych

2 400

1 500

3 900

80195

Pozostała działalność

410 532

0

410 532

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

168 000

2 700

170 700

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

31 900

300

32 200

4260

Zakup energii

16 000

-3 100

12 900

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 600

100

1 700

852

Pomoc społeczna

738 657

0

738 657

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

16 346

-2 400

13 946

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 407

-2 000

6 407

4410

Podróże służbowe krajowe

500

-400

100

85219

Ośrodki pomocy społecznej

221 302

0

221 302

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

152 129

-947

151 182

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

27 322

600

27 922

4270

Zakup usług remontowych

1 550

232

1 782

4410

Podróże służbowe krajowe

1 700

115

1 815

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

69 407

-158

69 249

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

47 300

860

48 160

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 820

20

8 840

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 170

4

1 174

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 448

-882

1 566

4280

Zakup usług zdrowotnych

200

-160

40

85295

Pozostała działalność

66 444

2 558

69 002

3110

Świadczenia społeczne

62 944

158

63 102

4220

Zakup środków żywności

3 000

2 400

5 400

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 403 450

0

3 403 450

90002

Gospodarka odpadami

62 277

1 100

63 377

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000

-700

4 300

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

30 777

2 450

33 227

4430

Różne opłaty i składki

26 000

-650

25 350

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

128 800

-1 100

127 700

4260

Zakup energii

93 800

-1 300

92 500

4430

Różne opłaty i składki

0

200

200

90095

Pozostała działalność

737 441

0

737 441

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

7 000

500

7 500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

215 051

-3 500

211 551

4430

Różne opłaty i składki

16 000

3 000

19 000

926

Kultura fizyczna

145 700

0

145 700

92601

Obiekty sportowe

18 500

0

18 500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 500

-500

4 000

4260

Zakup energii

3 000

500

3 500

92695

Pozostała działalność

47 200

0

47 200

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1 167

319

1 486

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000

-524

2 476

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 433

87

4 520

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

500

118

618

Razem:

16 946 979

0

16 946 979

Rodzaj: zlecone

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 122 278

2 000

1 124 278

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 090 378

2 000

1 092 378

3110

Świadczenia społeczne

1 009 920

1 942

1 011 862

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

25 167

49

25 216

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

52 964

8

52 972

4120

Składki na Fundusz Pracy

617

1

618

Razem: zlecone

1 270 781

2 000

1 272 781

Ogółem:

18 217 760

2 000

18 219 760

Zmiany w planie wydatków dokonano w związku ze zmianą planu dotacji na zadania zlecone oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe