Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja Starosty Kolneńskiego

z dnia 4 stycznia 2013r.

o operatach opisowo-kartograficznym obrębów wiejskich Gminy Kolno, powiat kolneński, woj.podlaskie

Tekst pierwotny

Starosta Kolneński, zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2005r nr. 240 ,poz. 2027 ze zmianami) informuje, że projekty operatów opisowo-kartograficznych, dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków 12 ewidencyjnych obrębów Gminy Kolno: Borkowo, Czerwone, Gietki, Górszczyzna, Janowo, Kolimagi, Kozioł, Łosewo, Niksowizna, Waszki, Wincenta i Zabiele

stały się z dniem 12 listopada 2012 r. operatami ewidencji gruntów i budynków .

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w wyżej wymienionych operatach opisowo-kartograficznych, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia powyższej informacji w dzienniku urzędowym województwa podlaskiego, zgłaszać zarzuty do tych danych.

Rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów nastąpi w drodze decyzji administracyjnej. Zarzuty te można składać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolnie Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. 11 Listopada 1, 18 - 500 Kolno.

Starosta Kolneński


Henryk Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe