Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/88/12 Rady Gminy Turośl

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Turośl

Tekst pierwotny

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz 1568; zm z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; zm. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; zm. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; zm. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz 1458; zm. z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; zm. z 2010 r. Nr 28, poz 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; zm. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; zm. z 2012 r., poz 567) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Turośl w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Turośl.

§ 2. Określa się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie do 31 marca 2013 roku

§ 3. Do deklaracji, o której mowa w § 2 należy dołączyć kopię dotychczas posiadanej umowy na wywóz odpadów komunalnych oraz inne dokumenty potwierdzające dane zawarte w deklaracji (nieobecność stałego mieszkańca na terenie nieruchomości) np:

1) zaświadczenie ze szkoły lub placówki oświatowej (uczelni w przypadku podejmujących naukę w systemie stacjonarnym);

2) oświadczenie wskazujące osoby przebywające lub pozostające poza granicami kraju;

3) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami Gminy Turośl;

4) kopię deklaracji złożonej w innym Urzędzie;

5) dokument potwierdzający wykonywanie pracy poza miejscem stałego zameldowania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośl.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/88/12
Rady Gminy Turośl
z dnia 31 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe