reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/175/12 Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze Gminy Czyżew

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ) oraz art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 )Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze Gminy Czyżew i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:

1) rodzaje i ilości odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

3) zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych,

4) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości są gromadzone w podziale na następujące frakcje:

1) papier i tektura,

2) szkło,

3) tworzywa sztuczne,

4) metale,

5) odpady wielomateriałowe,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) zużyte baterie i akumulatory,

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

9) odpady budowlane i rozbiórkowe,

10) przeterminowane leki i chemikalia,

11) zużyte opony,

12) odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji,

13) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

§ 3. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się od właściciela nieruchomości każdą zebraną ilość odpadów komunalnych wytworzoną w ramach prowadzonego gospodarstwa domowego.

§ 4. 1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 1 - 5 i pkt 12-13, jest realizowana zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, określonym przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych, jednakże nie rzadziej niż:

1) raz na miesiąc - w zabudowie jednorodzinnej,

2) dwa razy w miesiącu - w zabudowie wielorodzinnej.

2. Odbieranie odpadów zielonych gromadzonych w odpowiednich pojemnikach lub workach powinno być realizowane co najmniej raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października.

3. Odpady wielkogabarytowe należy odbierać nie rzadziej niż raz w roku, w terminach określonych przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych.

4. W przypadku odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających na terenie nieruchomości, właściciel nieruchomości ustala termin indywidualnie z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych w zależności od potrzeb.

§ 5. Zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych wymienionych w § 2 jest określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obsługuje mieszkańców gminy Czyżew w zakresie frakcji odpadów, o których mowa w § 2 pkt 6 - 11.

2. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają wymienione w ust. 1 odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

3. Transport odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów właściciele nieruchomości zapewniają i finansują we własnym zakresie.

4. W punkcie selektywnego zbiórki odpadów komunalnych nie będą przyjmowane odpady, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazywałyby, że nie są one pochodzenia komunalnego.

§ 7. 1. Szczegółowe zasady dotyczące zbierania, segregacji i odbierania odpadów określa "Regulamin czystości i porządku na terenie gminy Czyżew".

2. Do publicznej wiadomości podaje się informacje dotyczące:

1) harmonogramu odbioru odpadów komunalnych,

2) lokalizacji oraz godzin otwarcia gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów,

3) lokalizacji punktów zbiórki zużytych baterii i akumulatorów oraz przeterminowanych leków zorganizowanych przez inne podmioty.

3. Informacje, o których mowa w ust.2 podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez opublikowanie na stronie internetowej gminy Czyżew.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/175/12
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNIE FRAKCJE TYCH ODPADÓW

Lp.

POSZCZEGÓLNE FRAKCJE ODPADÓW KOMUNALNYCH

PROCESY ODZYSKU 1)

PROCESY UNIESZKODLIWIANIA 1)

1.

Papier i tektura

R1, R3, R14, R15

D10

2.

Szkło

R5, R14, R15

-

3.

Tworzywa sztuczne

R1, R5, R14, R15

D10

4.

Metale

R4, R5

-

5.

Opakowania wielomateriałowe

R1, R5, R14, R15

D10

6.

Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji

R1, R3, R10

D10

7.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

R5, R14, R15

-

8.

Zużyte baterie i akumulatory

R6

D5, D16

9.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

R1, R5, R15

D1, D10

10.

Odpady budowlane i rozbiórkowe

R14

-

11.

Przeterminowane leki i chemikalia

R1, R2, R6

D5, D10, D16

12.

Zużyte opony

R5

-

13.

Odpady zielone

R1, R3, R10

D1, D8, D9, D16

14.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

R1, R15

D1, D8, D9, D16

1) Procesy odzysku i unieszkodliwiania określone zostały na podstawie załączników nr 5 i 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Da Wanda

DaWanda to platforma online z produktami hand-made i designem.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama