Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/160/13 Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu grajewskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t. j. z 2008 r. Dz. U. Nr 45, poz. 271, zm. Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788, Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513, Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 1342), po zasięgnięciu opinii burmistrzów i wójtów miast i gmin z terenu powiatu grajewskiego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się minimalne godziny pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu grajewskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Minimalne godziny pracy aptek w dniach przedświątecznych: 24 grudnia, 31 grudnia oraz w Wielką Sobotę ustala się w godzinach 800- 1400.

§ 2. 1. O czasowym ograniczeniu, przesunięciu ustalonych w załączniku nr 1 godzin pracy lub zamknięciu apteki, kierownik apteki obowiązany jest pisemnie poinformować Zarząd Powiatu Grajewskiego, w terminie 14 dni przed planowanymi zmianami.

2. Wydłużenie ustalonych godzin pracy apteki nie wymaga powyższych uzgodnień.

3. W przypadku zamknięcia apteki na czas określony, należy umieścić w aptece informację z adresami najbliższych czynnych aptek.

§ 3. 1. W celu dostosowania do potrzeb ludności i zapewnienia dostępności świadczeń aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, apteki ogólnodostępne pełnią dyżury przemiennie.

2. Apteka ogólnodostępna pełni dyżur, o którym mowa w ust. 1, przez 24 godziny, rozpoczynając od godz. 800.

3. Harmonogram dyżurów określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Harmonogram dyżurów w poszczególnych aptekach ulega cyklicznym powtórkom odpowiednio do kolejności wskazanej w załączniku nr 2 do uchwały.

5. Informacje o godzinach pracy aptek, aktualny harmonogram dyżurów oraz wszelkie zmiany z tym związane powinny być umieszczone w aptece w miejscach widocznych dla interesantów.

6. Dyżury nocne w dni powszednie oraz całodobowe dyżury w dni świąteczne oraz dni wolne od pracy obejmują godziny, poza godzinami pracy aptek określonymi w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grajewskiego.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/67/11 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu grajewskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 256, poz. 3036).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego


Stanisław Kossakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/160/13
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 stycznia 2013 r.

ROZKŁAD MINIMALNYCH GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU GRAJEWSKIEGO

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy w dni powszednie

Godziny pracy w soboty

1.

AGMAR A. Kryścio i Wspólnicy Sp. j. w Suwałkach Apteka ul. Koszarowa 41, 19-203 Grajewo

800-1600

800-1200

2.

CEFARM Białystok S.A. Apteka Nr 45-043
Os. Południe 47, 19-203 Grajewo

800-1600

800-1200

3

CEFARM Białystok S.A. Apteka Nr 45-015
ul. Wojska Polskiego 44, 19-203 Grajewo

800-1600

800-1200

4.

Apteka "Dbam o zdrowie"
ul. J. Piłsudskiego 15, 19-200 Grajewo

800-1600

800-1200

5.

Apteka "NATURA"
ul. Konstytucji 3 Maja 2/10, 19-203 Grajewo

800-1600

800-1200

6.

Apteka "VITA"
ul. Kolejowa 5, 19-200 Grajewo

800-1600

800-1200

7.

Apteka Prywatna s.c.
M.M.J. Frankowscy
ul. Komunalna 14, 19-200 Grajewo

800-1600

800-1200

8.

Apteka "Remedium" s.c. R. M. Kryszpiniuk,
M. Adamkiewicz,
ul. Konstytucji 3 Maja 2/12, 19-203 Grajewo

800-1600

800-1200

9.

Apteka "VITA"
Os. Południe 9, 19-203 Grajewo

800-1600

800-1200

10.

Apteka BLISKA "E i M" S.C. Eryk i Maciej Wójciccy, Pl. Niepodległości 10, 19-200 Grajewo

800-1600

800-1200

11.

APTEKA OSAK spółka jawna
ul. Ełcka 9, 19-200 Grajewo

800-1600

800-1200

12.

Apteka Na Konstytucji 3 Maja Nowa Farmacja
ul. Konstytucji 3 Maja 13, 19-200 Grajewo

800-1600

800-1200

13.

APTEKI ARNIKA, PROTEKTOR - Michał Brakoniecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 17, 19-200 Grajewo

800-1600

800-1200

14.

AGMAR A. Kryścio i Wspólnicy Sp. j. w Suwałkach, Apteka, ul. Kilińskiego 4, 19-230 Szczuczyn

800-1800

800-1400

15.

CEFARM Białystok S.A. Apteka
Plac 1000-lecia 19, 19-230 Szczuczyn

700-1600

800-1200

16.

Apteka Ogólnodostępna
ul. Karwowska 40/2, 19-213 Radziłów

800-1600

800-1200

17.

Punkt Apteczny Panaceum
Białaszewo
ul. M. Kopernika 5, 19-200 Grajewo

800-1600

nieczynne

18.

Punkt Apteczny Forte I
Plac 500-lecia 16, 19-213 Radziłów

800-1600

800-1200(co druga sobota)

19.

Punkt Apteczny w Rajgrodzie
ul. Zabielskiego 6/25, 19-206 Rajgród

800-1600

900-1300

20.

Punkt Apteczny w Wąsoszu,
Plac Rzędziana 11, 19-222 Wąsosz

730-1530

nieczynne


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/160/13
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Harmonogram
dyżurów nocnych w aptekach ogólnodostępnych na terenie miasta Grajewo w dni powszednie oraz całodobowych dyżurów w niedziele i dni wolne od pracy

Lp.

Data rozpoczęcia dyżuru

Data zakończenia dyżuru

Nazwa i adres apteki

1.

12.02.2013

13.02.2013

CEFARM Białystok S.A. Apteka Nr 45-043,
Os. Południe 47

2.

13.02.2013

14.02.2013

Apteka "VITA", ul. Kolejowa 5

3.

14.02.2013

15.02.2013

Apteka BLISKA "E i M" S.C. Eryk i Maciej Wójciccy, Pl. Niepodległości 10

4.

15.02.2013

16.02.2013

APTEKA OSAK spółka jawna, ul. Ełcka 9

5.

16.02.2013

17.02.2013

Apteka Na Konstytucji 3 Maja Nowa Farmacja,
ul. Konstytucji 3 Maja 13

6.

17.02.2013

18.02.2013

APTEKI ARNIKA, PROTEKTOR - Michał Brakoniecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 17

7.

18.02.2013

19.02.2013

Apteka "Remedium" s.c. R. M. Kryszpiniuk,
M. Adamkiewicz, ul. Konstytucji 3 Maja 2/12

8.

19.02.2013

20.02.2013

Apteka "NATURA", ul. Konstytucji 3 Maja 2/10

9.

20.02.2013

21.02.2013

CEFARM Białystok S.A. Apteka Nr 45-015,
ul. Wojska Polskiego 44

10.

21.02.2013

22.02.2013

Apteka Prywatna s.c. M.M.J. Frankowscy,
ul. Komunalna 14

11.

22.02.2013

23.02.2013

Apteka "Dbam o zdrowie", ul. J. Piłsudskiego 15

12.

23.02.2013

24.02.2013

Apteka "VITA", Os. Południe 9

13.

24.02.2013

25.02.2013

AGMAR A. Kryścio i Wspólnicy Sp. j. w Suwałkach, Apteka, ul. Koszarowa 41

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe