Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 144/XXVII/13 Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie podziału Gminy Ciechanowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust.1 i art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) oraz art. 12 § 2, § 11., § 12, § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 849 i poz. 951) na wniosek Burmistrza Ciechanowca uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Ciechanowiec na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określonyw załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemui Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 4. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w Ciechanowcu oraz przedterminowych wyborów Burmistrza Ciechanowca przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na stałe obwody głosowania.

§ 5. Na ustalenia Rady Miejskiej w Ciechanowcu w sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zofia Krystyna Januszkiewicz-Diakowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 144/XXVII/13
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 25 stycznia 2013 r.

Podział Gminy Ciechanowiec
na stałe obwody głosowania

Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej


I

Ciechanowiec
ulice: Akacjowa, Brzozowa, Klonowa, Kuczyńska, Lipowa, Sosnowa, Czyżewska, Mogilna, Pałacowa, Polna, Ralkowa, Świerkowa, Uszyńska,
wsie: Kozarze, Nowodwory

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu
ul. Sosnowa 2
18 - 230 Ciechanowiec


II

Ciechanowiec
ulice: Kozarska, Łomżyńska, Młyńska, Pl. Jana Pawła II, Wspólna, Armii Krajowej, Drohicka, Kościuszki, Mostowa, Orzeszkowej, Pl. Odrodzenia, Polska, Przechodnia, Żwirki i Wigury

Budynek byłej Synagogi
ul Mostowa 6
18 - 230 Ciechanowiec


III

Ciechanowiec
ulice: Glinki, Kazimierza Uszyńskiego, Kościelna, Staropolska, Szkolna, Wiatraczna

Świetlica Organizacji Społecznych budynek Przedszkola w Ciechanowcu
ul. Mickiewicza 29A
18-230 Ciechanowiec

IV

Ciechanowiec
ulice: Długa, Dworska, Ogrodowa, Sienkiewicza, Szeroka, Wąska, Wińska, 11 Listopada, Parkowa, Pl. Ks. Kluka, Świętojańska, Wojska Polskiego

Szkoła Podstawowa
w Ciechanowcu
ul. 11 Listopada 5
18 - 230 Ciechanowiec

V

Ciechanowiec
ulice: Doktora Olszewskiego, Kilińskiego, Konopnickiej, Mickiewicza, Pińczowska, Pl. 3-go Maja, Spółdzielcza, Wierzbowa,
wsie: Zadobrze, Bujenka, Antonin

Sala Gimnastyczna przy budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu (były COKIS)
ul. 11 Listopada 5
18 - 230 Ciechanowiec

VI

wsie: Ciechanowczyk, Dąbczyn, Gaj, Kosiorki, Kostuszyn-Kolonia, Przybyszyn

Świetlica Wiejska
w Kosiorkach
Kosiorki 25
18 - 230 Ciechanowiec

VII

wsie: Tworkowice, Wojtkowice - Dady, Wojtkowice - Glinna, Wojtkowice Stare.

Świetlica Wiejska
w Wojtkowicach Starych
Wojtkowice Stare 12A
18 - 230 Ciechanowiec

VIII

wsie: Kobusy, Łempice, Radziszewo - Sieńczuch

Szkoła Podstawowa
w Łempicach 13A
18 - 230 Ciechanowiec

IX

wsie: Koce - Basie, Koce - Piskuły, Koce - Schaby

Szkoła Podstawowa
w Kocach Schabach
Koce Schaby 24
18 - 230 Ciechanowiec

X

wsie: Winna - Chroły, Winna - Poświętna, Winna Stara, Winna - Wilki, Winna - Wypychy

Świetlica Wiejska
w Winnej Poświętnej
Winna Poświętna 6
18 - 230 Ciechanowiec

XI

wsie: Kułaki, Radziszewo - Króle, Radziszewo - Sobiechowo, Radziszewo Stare, Trzaski

Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym
Radziszewo Stare 9
18 - 230 Ciechanowiec

XII

wsie: Czaje - Bagno, Czaje - Wólka

Budynek byłej Szkoły Podstawowej
w Czajach Wólce
Czaje Wólka 33
18 - 230 Ciechanowiec

XIII

wieś: Pobikry

Świetlica Wiejska
w Pobikrach
Pobikry 50
18 - 230 Ciechanowiec

XIV

wsie: Malec, Skórzec

Świetlica Wiejska
w Skórcu
Skórzec 61
18 - 230 Ciechanowiec

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe