Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/120/13 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6 ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za następujące usługi:

1) za odbiór zmieszanych odpadów komunalnych:

- pojemniki na odpady o pojemności do120 L - 45,00 zł/pojemnik,

- pojemniki na odpady o pojemności 240 L - 65,00 zł/pojemnik,

- pojemniki na odpady o pojemności 1100 L - 100,00 zł/pojemnik,

- pojemniki na odpady (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 m3 do 10 m3 - 55,00 zł/m3,

2) za odbiór selektywnie zbieranych odpadów komunalnych:

- pojemniki na odpady o pojemności do120 L - 25,00 zł/pojemnik,

- pojemniki na odpady o pojemności 240 L - 35,00 zł/pojemnik,

- pojemniki na odpady o pojemności 1100 L - 65,00zł/pojemnik,

- pojemniki na odpady (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 m3 do 10 m3 - 25,00 zł/m3,

3) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych pojazdami asenizacyjnymi - 30 zł/m3 netto + VAT

§ 2. Traci moc Uchwała NR XV/83/08 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi świadczone przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 r. Nr 101, poz. 1015,z 2010 r. Nr 126, poz. 1752).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Wiesław Józef Komarewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe