Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/308/13 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 22 lutego 2013r.

zmieniająca Uchwałę nr XXXI/300/13 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Łapy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz.567), art.6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21) oraz art. 12 ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897,Nr 171, poz. 1016, Nr 224, poz. 1337), Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/300/13 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Łapy Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie:


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/308/13
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 22 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

§ 2. W Uchwale nr XXXI/300/13 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Łapy §3 otrzymuje brzmienie: "§3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć w terminie:

1) do dnia 30 kwietnia 2013 r.- dla pierwszej deklaracji,

2) 14 dni od dnia:

a) zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

b) nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

c) zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w roku ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za gospodarowanie odebranych odpadów."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 4. Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe