Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/121/2013 Rady Gminy Sejny

z dnia 4 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. 4 i art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567 oraz z 2013r. poz. 153 ) oraz art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 poz.182) Rada Gminy Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI/103/08 Rady Gminy Sejny z dnia 21 października 2008r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sejny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/121/2013
Rady Gminy Sejny
z dnia 4 marca 2013 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SEJNACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach, zwany dalej "Ośrodkiem", został utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 3/92 z dnia 2 stycznia 1992r. Komisarza Rządowego dla Miasta i Gminy Sejny w sprawie podziału Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach na Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Sejnach oraz Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Sejnach. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach został powołany uchwałą Nr II/11/90 Rady Miasta i Gminy w Sejnach z dnia 13 lipca 1990r.

§ 2. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 15 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r.. poz. 182);

5) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r. poz. 1228 z późn. zm.);

7) ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.);

8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);

9) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

10) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.);

11) niniejszego Statutu;

12) innych aktów prawnych dotyczących jego działalności.

§ 3. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Sejny.

§ 4. Pełna nazwa Ośrodka brzmi: "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach".

§ 5. Terenem działania Ośrodka jest gmina Sejny.

§ 6. Siedziba Ośrodka mieści się w Sejnach, przy ulicy Świerczewskiego 1.

Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka

§ 7. Podstawowym celem Ośrodka jest organizacja i wykonywanie całokształtu spraw

w zakresie pomocy społecznej na terenie gminy Sejny, a w szczególności:

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

2) analizowanie i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;

3) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

4) inicjowanie działań zapobiegających marginalizacji osób, rodzin i grup społecznych;

5) prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom;

6) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.

§ 8. Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności:

1) opracowuje, realizuje oraz koordynuje gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych;

2) realizuje pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celi udzielenie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

3) udziela schronienia, zapewnia posiłek oraz niezbędne ubranie osobom tego pozbawionym;

4) przyznaje i wypłaca zasiłki stałe, okresowe, celowe, specjalne celowe, celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, w formie biletu kredytowanego, na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, udziela pomocy rzeczowej zgodnie z uchwałą;

5) opłaca składki na ubezpieczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych;

7) kieruje osoby wymagające opieki do domów pomocy społecznej i ponosi odpłatność za ich pobyt;

8) organizuje i świadczy usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania;

9) organizuje sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

10) kieruje wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami;

11) realizuje dożywianie dzieci;

12) realizuje zadania wynikające z rządowych programów osłonowych;

13) realizuje obsługę organizacyjno - techniczną zespołu interdyscyplinarnego;

14) tworzy gminny program wspierania rodziny;

15) realizuje zadania wspomagające rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

16) Współpracuje i współdziała z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi na zasadzie partnerstwa w zakresie pomocy społecznej.

§ 9. Ośrodek wykonuje inne zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone przez

administrację rządową i samorządową, tworzy i realizuje programy osłonowe

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

§ 10. 1. Ośrodek wykonuje zadania wynikające z:

1) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) w zakresie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych;

4) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r. poz. 1228 z późn. zm.).

2. Ośrodek podejmuje czynności związane z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

§ 11. Ośrodek przy realizacji zadań statutowych współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, innymi jednostkami pomocy społecznej, administracją rządową i samorządową, sądami, policją, służbą zdrowia i innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu działania Ośrodka.

§ 12. Ośrodek w celu realizacji swoich zadań statutowych może podpisywać stosowne porozumienia na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Sejny.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§ 13. Ośrodkiem zarządza Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 14. 1. Wójt zatrudnia i zwalnia Kierownika oraz jest jego bezpośrednim przełożonym.

2. Kierownik działa na podstawie niniejszego statutu oraz w granicach upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy Sejny.

3. Kierownik jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie Ośrodka, gospodarkę finansową oraz zarządza jednostką zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Kierownik odpowiedzialny jest za planowanie środków finansowych na działalność i zadania Ośrodka, składa organom gminy sprawozdania i wnioski z działalności oraz sporządza zakres potrzeb pomocy społecznej.

5. W ramach Ośrodka tworzy się komórkę organizacyjną do realizacji zadań z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

§ 15. 1. Organizację wewnętrzną oraz zakres działania komórek organizacyjnych Ośrodka określa Kierownik w regulaminie organizacyjnym.

2. Kierownik Ośrodka w celu realizacji zadań wydaje, w ramach zwykłego zarządu lub w granicach udzielonych pełnomocnictw zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe, obwieszczenia i inne nie wymienione akty oraz wprowadza regulaminy dotyczące prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

3. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określają przepisy obowiązujące przepisy prawa.

4. Kierownik Ośrodka jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników, zawiera z nimi umowy o pracę, ustala zakres czynności na poszczególnych stanowiskach pracy oraz dokonuje wszelkich czynności z zakresu prawa pracy.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 16. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych.

2. Działalność Ośrodka i zadania są finansowane ze środków Skarbu Państwa, budżetu gminy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki zgodnie z uchwałą budżetową Rady Gminy.

4. Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i sporządza na ich podstawie sprawozdania finansowe.

§ 17. Zasady wynagradzania pracowników reguluje ustawa o pracownikach samorządowych oraz Regulamin wynagradzania pracowników Ośrodka.

Rozdział 5.
Nadzór i kontrola

§ 18. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Sejny.

§ 19. Nadzór merytoryczny i kontrolę nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Podlaski.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 20. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Rady Gminy Sejny.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe