Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/159/13 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 22 lutego 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IX/56/11 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 144 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 ) oraz w związku z art. 17 ust.1 pkt.1 i art. 50 ust. 6, art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427 z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887 )uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/56/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 czerwca 2011 roku ( Dz.U. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 196, poz. 2385 ) w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania § 4.1.otrzymuje brzmienie: "§ 4.1. Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość 1 % kwoty najniższej emerytury, a koszt 1 h specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się jako 1,5 % kwoty najniższej emerytury ogłoszonej w formie komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe