Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 140/XXVII/13 Rady Miasta Zambrów

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie przyjętym uchwałą Nr 37/VII/07 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 maja 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 156 poz. 1479 z dnia 6 lipca 2007 r.) zmienionym uchwałą Nr 70/XV/11 Rady Miasta Zambrów (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 572) wprowadza się następujące zmiany:

1) §12 otrzymuje brzmienie:

1. Ośrodek otrzymuje corocznie z budżetu Miasta Zambrów dotację podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów.

2. Ośrodek może otrzymać z budżetu Miasta Zambrów dotacje celowe z przeznaczeniem na:

a) finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

b) realizacje wskazanych zadań i programów.

3. Środki uzyskane z prowadzonej działalności Ośrodek przeznacza na finansowanie działalności statutowej.

4. Ośrodek może pozyskiwać środki finansowe także w drodze darowizn i zapisów oraz dotacji udzielanych przez inne niż Miasto Zambrów podmioty.";

2) §15 otrzymuje brzmienie:

1. Ośrodek może tworzyć fundusz załogi z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych pracownikom. Zasady gospodarowania funduszem określa Dyrektor w Regulaminie.

2. Fundusz załogi nie może być tworzony ze środków otrzymanych przez Ośrodek od Miasta Zambrów w formie dotacji.".

§ 2. Tekst jednolity Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie uwzględniający zmiany:

1) wprowadzone uchwałą Nr 70/XV/11 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 grudnia 2011 r. (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 572);

2) wprowadzone niniejszą uchwałą stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr 140/XXVII/13
Rady Miasta Zambrów
z dnia 26 marca 2013 r.

STATUT

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY

W ZAMBROWIE

§ 1. Miejski Ośrodek Kultury zwany dalej Ośrodkiem jest instytucją kultury dla której organizatorem jest gmina miejska Zambrów.

§ 2. Ośrodek posiada osobowość prawną.

§ 3. Siedzibą Ośrodka jest Zambrów.

§ 4. Ośrodek prowadzi działalność przede wszystkim na terenie miasta Zambrów. Ośrodek może prowadzić działalność poza miastem Zambrów w celu upowszechniania działalności kulturalnej i artystycznej mieszkańców miasta lub osób wywodzących się z Zambrowa a także w celu podtrzymywania i tworzenia poczucia wspólnoty kulturalnej mieszkańców miasta z regionem.

§ 5. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny.

§ 6. 1. Ośrodek zajmuje się działalnością w zakresie upowszechniania oraz ochrony kultury, a w szczególności:

1) rozpoznaje i zaspakaja zainteresowania oraz potrzeby kulturalne mieszkańców miasta;

2) przygotowuje i zachęca do aktywnego uczestnictwa w kulturze;

3) wspomaga współdziałanie innych instytucji i osób w zakresie działalności kulturalnej, artystycznej i wychowawczej na terenie miasta;

4) opiekuje się twórcami kultury.

2. Zadanie w zakresie określonym w ust. 1 Ośrodek realizuje przede wszystkim poprzez:

1) organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze;

2) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej;

3) organizowanie indywidualnej aktywności kulturalnej;

4) organizowanie imprez kulturalnych takich jak wystawy, koncerty, odczyty, spektakle teatralne;

5) organizowanie spotkań twórców kultury (np. malarzy, plastyków, rzeźbiarzy, muzyków);

6) promocję osiągnięć miejscowych twórców;

7) świadczenie usług poligraficznych, fotograficznych, fonograficznych, filmowych, plastycznych oraz innych usług w zakresie kultury;

8) produkcję i koprodukcję oraz opracowanie utworów audiowizualnych, w szczególności filmów video, programów telewizyjnych, prezentacji multimedialnych, pomocy dydaktycznych i materiałów reklamowych;

9) świadczenie usług gastronomicznych;

10) współdziałanie z innymi placówkami kultury a także ze szkołami, w szczególności szkołami artystycznymi i zakładami pracy;

11) prowadzenie bibliotek;

12) prowadzenie kina.

3. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach Ośrodek może realizować dodatkowe zadania, a w szczególności:

1) organizować wypożyczanie dzieł sztuki, kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innych;

2) prowadzić naukę języków obcych;

3) prowadzić zajęcia tematyczne i kursy;

4) organizować imprezy rozrywkowe i turystyczne;

5) prowadzić działalność wydawniczą;

6) prowadzić sprzedaż giełdową, komisową, antykwaryczną dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego;

7) prowadzić imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne).

4. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 7. W skład Ośrodka wchodzi Miejska Biblioteka Publiczna oraz Regionalna Izba Historyczna.

§ 8. 1. Miejska Biblioteka Publiczna zwana dalej Biblioteką realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką pełni Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Białymstoku.

3. Zadania, organizację oraz szczegółowy zakres działania Biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora Ośrodka.

§ 9. 1. Głównym celem Regionalnej Izby Historycznej zwanej dalej Izbą jest:

1) umacnianie emocjonalnego związku z własnym regionem poprzez zapoznanie się z jego przeszłością i walorami krajobrazowo - przyrodniczymi;

2) pobudzenie młodych mieszkańców naszego miasta do samodzielnej pracy badawczej;

3) wspomaganie placówek oświatowych w zakresie edukacji historycznej dzieci i młodzieży;

4) gromadzenie i merytoryczne opracowanie zbiorów oraz prowadzenie ciągłej działalności badawczej.

2. Zadanie określone w ust. 1 Izba realizuje poprzez:

1) gromadzenie, inwentaryzację i eksponowanie pamiątek historycznych związanych z historią Zambrowa i regionu oraz współpracę z muzeami i osobami prywatnymi w tym zakresie;

2) prowadzenie działalności publicystycznej o tematyce regionalnej;

3) organizowanie sesji naukowych;

4) ścisła współpraca z placówkami oświatowymi w dziedzinie edukacji historycznej dzieci i młodzieży, budzenie wśród nich ciekawości badawczej;

5) prowadzenie samodzielnych prac badawczych;

6) współpracę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony dóbr kultury o dużej wartości historycznej;

7) współudział w organizacji obchodów świąt narodowych;

8) organizowanie imprez propagujących wiedzę o historii regionu i jego walorach krajobrazowo - przyrodniczych;

9) integrację środowisk kombatanckich;

10) współpracę przy właściwym zagospodarowaniu miejsc pamięci narodowej oraz opiekę nad nimi;

11) współpracę z placówkami muzealnymi w zakresie tworzenia wystaw stałych i czasowych.

§ 10. 1. Ośrodek otrzymuje od Miasta Zambrów na własność nieruchomości oraz na własność mienie ruchome niezbędne dla prowadzenia działalności.

2. Ośrodek może samodzielnie zbywać w drodze przetargu publicznego oraz ze środków pozostających w jego dyspozycji samodzielnie nabywać mienie niezbędne do realizacji jego zadań z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Ośrodek zgłasza na piśmie Radzie Miasta zamiar dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot mienie Ośrodka zaliczone zgodnie z odrębnymi przepisami do majątku trwałego, polegającej na:

1) wniesieniu do spółki lub fundacji;

2) dokonaniu darowizny;

3) nieodpłatnego oddania do używania innym podmiotom w drodze umowy cywilnoprawnej.

4. Rada Miasta może w terminie jednego miesiąca od otrzymania zgłoszenia nie wyrazić zgody na dokonanie czynności.

5. Od decyzji Rady Miasta Dyrektorowi Ośrodka przysługuje sprzeciw w trybie określonym w art. 63 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych.

§ 11. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta. Burmistrz wykonuje także inne czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora, w tym dokonuje ustalenia jego warunków pracy i płacy.

3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) organizowanie działalności Ośrodka;

2) opracowanie i zatwierdzanie planu finansowego oraz planu działalności Ośrodka;

3) zatrudnianie pracowników;

4) dokonywanie czynności prawnych w imieniu Ośrodka;

5) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;

6) nadawanie i dokonywanie zmian w regulaminie wewnętrznym Ośrodka, po zasięgnięciu opinii Burmistrza oraz opinii działających w Ośrodku związków zawodowych i stowarzyszeń twórców,

7) określanie w drodze regulaminu zasad wynagradzania, przyznawania pracownikom nagród indywidualnych z funduszu załogi oraz premii z funduszu premiowania;

8) przedstawianie corocznie Radzie Miasta do końca października planu pracy Ośrodka na rok następny;

9) przedstawienie corocznie do końca pierwszego kwartału sprawozdania z działalności za rok ubiegły. Sprawozdanie przekazuje się Radzie Miasta Zambrów, Społecznej Radzie Programowej oraz Burmistrzowi Miasta.

10) przedstawianie Burmistrzowi Miasta sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Ośrodka oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze w terminach i zakresie ustalonym w ustawie o finansach publicznych.

§ 12. 1. Ośrodek otrzymuje corocznie z budżetu Miasta Zambrów dotację podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów.

2. Ośrodek może otrzymać z budżetu Miasta Zambrów dotacje celowe z przeznaczeniem na:

a) finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

b) realizacje wskazanych zadań i programów.

3. Środki uzyskane z prowadzonej działalności Ośrodek przeznacza na finansowanie działalności statutowej.

4. Ośrodek może pozyskiwać środki finansowe także w drodze darowizn i zapisów oraz dotacji udzielanych przez inne niż Miasto Zambrów podmioty.

§ 13. 1. Wartość majątku Ośrodka odzwierciedla fundusz Ośrodka.

Dyrektor przedstawia stan funduszu Ośrodka w corocznym sprawozdaniu o którym mowa w § 11 ust. 3 pkt 10.

§ 14. 1. Podstawą działalności Ośrodka jest zatwierdzany przez Dyrektora plan finansowy oraz plan działalności.

Plan finansowy zawiera:

1) plan przychodów i kosztów;

2) plan remontów, inwestycji i konserwacji środków trwałych,

2. Plan działalności określa zakres czynności, o których mowa w § 6 przewidzianych do wykonania w danym roku.

§ 15. 1. Ośrodek może tworzyć fundusz załogi z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych pracownikom. Zasady gospodarowania funduszem określa Dyrektor w Regulaminie.

2. Fundusz załogi nie może być tworzony ze środków otrzymanych przez Ośrodek od Miasta Zambrów w formie dotacji.

§ 16. 1. Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

2. Ośrodek zobowiązany jest do stosowania zasad rachunkowości w sposób prawidłowy, zapewniając rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.

§ 17. 1. Działalność Ośrodka wspomaga Społeczna Rada Programowa, zwana dalej Radą.

2. Kadencja Rady upływa z końcem kadencji Dyrektora Ośrodka.

3. Rada liczy 3 członków, których powołuje Burmistrz Miasta na wniosek Dyrektora, po zaopiniowaniu przez Komisję Kultury i Oświaty Rady Miasta Zambrów. W skład Rady wchodzą osoby dysponujące wiedzą w zakresie działalności Ośrodka oraz związane z prowadzeniem lub organizowaniem działalności kulturalnej.

4. Odwołanie członka Rady przed upływem kadencji Rady może nastąpić tylko z powodu nienależytego wykonywania obowiązków członka Rady lub utraty uprawnień do zajmowania stanowisk publicznych.

5. W przypadku odwołania lub rezygnacji członka Rady, Burmistrz Miasta powołuje w jego miejsce nowego członka na okres do końca kadencji Rady.

6. Rada ma prawo wystąpić do Burmistrza Miasta Zambrów z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora.

§ 18. 1. Rada wybiera spośród siebie przewodniczącego.

Rada obraduje w obecności co najmniej 2 członków.

2. Rada podejmuje uchwały większością głosów.

3. Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż 4 razy w roku.

4. Ośrodek jest zobowiązany udostępnić Radzie pomieszczenie w celu przeprowadzenia posiedzenia.

5. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół.

6. Za udział w pracach Rady nie przysługują diety ani zwrot kosztów.

§ 19. 1. Do kompetencji Rady należy:

1) opiniowanie planów pracy Ośrodka;

2) opiniowanie planów finansowych Ośrodka;

3) opiniowanie sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Ośrodka.

2. Rada może z własnej inicjatywy kierować postulaty, apele i opinie do Dyrektora oraz organów Miasta w zakresie funkcjonowania Ośrodka oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.

3. (Stwierdzono nieważność rostrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podlaskiego).

4. Upoważnienie do kontroli obejmuje prawo wglądu we wszystkie dokumenty znajdujące się w posiadaniu Ośrodka oraz prawo żądania wyjaśnień pisemnych bądź ustnych. Jeżeli dokumenty zawierają tajemnicę handlową kontrolujący ma prawo wglądu w taki dokument, jednakże staje się związany tą tajemnicą.

§ 20. Uprawnienia kontrolne określone w § 19 ust. 4 przysługują także Burmistrzowi Miasta oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zambrów.

§ 21. 1. Kontrola sprawowana przez Burmistrza Miasta lub Komisję Rewizyjną Rady Miasta Zambrów obejmuje całość działań Ośrodka, w tym finansowych i dokonywana jest pod względem:

1) zgodności z prawem,

2) stopnia realizacji zadań Ośrodka określonych w przepisach prawa i Statucie Ośrodka,

3) stopnia realizacji przez Dyrektora programu działalności Ośrodka.

2. Rada, co roku, do końca pierwszego kwartału, przedstawia Burmistrzowi Miasta oraz Radzie Miasta sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły. W sprawozdaniu Rada, przedstawia także swoją opinię o działalności Ośrodka i jego Dyrektora w zakresie określonym w ust. 1.

§ 22. Zmiana Statutu Ośrodka wymaga uchwały Rady Miasta Zambrów.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe