Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 313/XXXVI/14 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 10 kwietnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6l ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 299/XXXIV/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; wprowadza się zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

Właściciele nieruchomości będą uiszczać opłatę w kasie Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łomży.

2. Godziny otwarcia kasy i numer rachunku bankowego zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Maciej Andrzej Borysewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe