Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łomży

z dnia 21 kwietnia 2013r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wysokie Mazowieckie przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm. 1) ) Komisarz Wyborczy w Łomży podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wysokie Mazowieckie przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r.

Część I.
Dane ogólne

1.

Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.

2.

Wybierano 1 radnego spośród 3 kandydatów zgłoszonych na 3 listach kandydatów przez 3 komitety wyborcze.

3.

Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania.

4.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła

582.

5.

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła

193.

6.

Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła
czyli frekwencja wyborcza wyniosła

193,
33,16%.

7.

Wybrano 1 radnego.

Część II.
Wyniki wyborów

Rozdział 1.
Okręg wyborczy nr 2

1.

Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.

2.

Wybory odbyły się.

3.

Głosowanie przeprowadzono.

4.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła

582.

5.

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła

193.

6.

Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła
czyli frekwencja wyborcza wyniosła

193,
33,16%.

7.

Liczba głosów nieważnych wyniosła
co stanowi 2,59% ogólnej liczby głosów.

5,

8.

Liczba głosów ważnych wyniosła
co stanowi 97,41% ogólnej liczby głosów.

188,

9.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

1) lista nr 2

KWW JANUSZA JERZEGO BRONISZEWSKIEGO

31

a) BRONISZEWSKI JANUSZ JERZY

31

2) lista nr 3

KWW BEATY AGNIESZKI KONARZEWSKIEJ

50

a) KONARZEWSKA BEATA AGNIESZKA

50

3) lista nr 4

KWW JEDNOŚĆ I SAMORZĄDNOŚĆ

107

a) WOJTKOWSKI MARCIN

107

10.

Radnym został wybrany:

1) z listy nr 4

KWW JEDNOŚĆ I SAMORZĄDNOŚĆ:

a) WOJTKOWSKI MARCIN;

11.

W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy


Eugeniusz Dąbrowski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 102 poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149 poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe