Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/146/13 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 w związku z art. 15 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 roku: poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 7 ust.1 pkt 1, art. 18 ust. 2, pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku: Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku: Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 roku: Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, z 2008 roku: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku: Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 roku: Nr 21, poz. 113) oraz uchwały nr XVIII/93/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie, Rada miasta uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Ustalenia wstępne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie zwaną dalej planem.

2. Przedmiot i granice planu określa uchwała nr XVIII/93/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

§ 2. 1. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:

1) ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały;

2) rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik nr 1;

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiącego załącznik nr 2;

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiących załącznik nr 3.

2. Część tekstowa uchwały składa się z następujących rozdziałów:

1) rozdział 1. - ustalenia wstępne;

2) rozdział 2. - ustalenia ogólne;

3) rozdział 3. - ustalenia szczegółowe;

4) rozdział 4. - ustalenia końcowe.

§ 3. 1. Ustala się następującą interpretację użytych pojęć:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - jest to linia wyznaczona na rysunku planu, której nie może przekraczać żaden element budynku;

2) teren - oznacza teren o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, który został wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i posiada oznaczenie literowe, numer porządkowy, symbol literowy oraz przypisane ustalenia w niniejszej uchwale;

3) reklama - są to płaskie znaki oraz przestrzenne instalacje związane z promowaniem wszelkiej działalności gospodarczej;

4) pas techniczny z zielenią naturalną - jest to pas terenu z zielenią niską trawiastą przeznaczony pod lokalizację sieci infrastruktury technicznej;

5) wskaźnik powierzchni zabudowy - jest to stosunek powierzchni zabudowy wszystkich budynków na działce do powierzchni działki;

6) powierzchnia zabudowy działki budowlanej lub terenu - jest to łączna powierzchnia mierzona po obrysie wszystkich budynków usytuowanych na tej działce lub terenie, wyrażona w metrach lub procentach.

2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej, należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami, a w razie ich braku zgodnie z ich ogólnym rozumieniem słownikowym.

§ 4. 1. Ustalenia ogólne planu określają:

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

8) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

9) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Ustalenia szczegółowe planu określają:

1) przeznaczenie terenów;

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną powierzchnię zabudowy jako wskaźnik powierzchni wszystkich budynków w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

3) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.

3. Przedmiotem ustaleń planu są następujące przeznaczenia terenów:

1) teren zabudowy mieszkaniowej oznaczony symbolem MN,

2) teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem U,

3) teren sportu i rekreacji oznaczony symbolem US,

4) teren pasa technicznego z zielenią naturalną oznaczony symbolem TK, Z,

5) teren usług infrastruktury technicznej oznaczony symbolem E,

6) teren drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczony symbolem KDD,

7) teren drogi wewnętrznej oznaczony symbolem KDW.

4. Dla każdego terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi obowiązują ustalenia ogólne i szczegółowe.

5. Rysunek planu zawiera następujące oznaczenia:

1) granicę obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) linie podziału wewnętrznego;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) oznaczenia przeznaczenia terenów składające się z liczb i liter, które określają:

a) kolejny porządkowy numer terenu określonego liniami rozgraniczającymi - oznaczenia cyfrowe;

b) symbol przeznaczenia - oznaczenie literowe jak w §4 ust.3 .

6. Oznaczenia na rysunku planu nie wymienione w ust. 4 stanowią oznaczenia informacyjne.

§ 5. 1. Na obszarze objętym planem nie występują:

1) tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych;

2) obszary o szczególnych warunkach zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;

3) obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

4) obszary wymagające przekształceń i rekultywacji;

5) tereny przeznaczone na lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1. na obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację:

1) wszelkich zadań służących inwestycji celu publicznego związanych z infrastrukturą techniczną. Ich realizacja na poszczególnych terenach musi być zgodna z przepisami odrębnymi;

2) reklam na elewacjach budynków usługowych o powierzchni do 3,0 m2;

2. na całym obszarze objętym planem zakazuje się:

1) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z wyjątkiem obiektów lokalizowanych na czas budowy;

2) wznoszenia ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych elementów żelbetowych;

3) stosowania pulsacyjnego oświetlenia reklam oraz reklam emitujących światło.

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. na obszarze objętym planem nie występują prawne formy ochrony przyrody, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2. zgodnie z przepisami Prawo Ochrony Środowiska, dotyczącymi dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku, tereny oznaczone;

1) symbolami MN zalicza się do kategorii terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

2) symbolem US zalicza się do kategorii terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

3. zachować drożność istniejącego rowu melioracyjnego.

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1. w granicach obszaru objętego planem nie występują:

1) obiekty wpisane do rejestru zabytków;

2) obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków;

3) udokumentowane stanowiska archeologiczne;

2. w przypadku natrafienia na zabytki archeologiczne na etapie realizacji planu (na całym jego obszarze) istnieje obowiązek (na podstawie art. 33 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) niezwłocznego powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o znalezisku. W miejscu odkrycia stanowiska archeologicznego należy przeprowadzić przedinwestycyjne badania sondażowo - rozpoznawcze.

§ 9. Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznej.

1. Przestrzeń publiczną stanowią:

1) teren sportu i rekreacji oznaczony symbolem US;

2) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolami KDD;

3) tereny dróg publicznych klasy zbiorczej oznaczone symbolami KDZ;

4) tereny pasów technicznych oznaczone symbolem TK,Z.

2. Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznej zawarte są w ustaleniach szczegółowych niniejszego opracowania.

§ 10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

1. plan nie wyznacza terenów do objęcia scaleniem i podziałem nieruchomości;

2. w przypadku podjęcia procedury scalenia i podziału nieruchomości obowiązują następujące parametry:

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej, wynosi:

a) na terenach zabudowy mieszkaniowej, oznaczonej symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN - 1000 m2,

b) na terenach zabudowy mieszkaniowej, oznaczonej symbolami 7MN, 8MN, 9MN, 10MN - 800 m2,

c) na terenach zabudowy usługowej - 1200 m2,

2) nie ustala się maksymalnej powierzchni działek budowlanych,

3. parametry podziałów nie obowiązują dla działek wydzielanych w całości pod drogi;

4. przy wydzielaniu działek geodezyjnych pod lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej, dopuszcza się działki o dowolnej powierzchni i froncie.

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1. w rozwiązaniach komunikacji ustala się jako obowiązujące:

1) obsługę komunikacyjną zapewnić drogami publicznymi klasy dojazdowej oraz drogami wewnętrznymi,

2) włączenia komunikacyjne do drogi wojewódzkiej klasy zbiorczej zapewnić poprzez skrzyżowanie
z drogą dojazdową poza obszarem objętym planem,

3) dla funkcji usługowej należy zapewnić 3 miejsca postojowe na lokal usługowy,

4) dla funkcji mieszkaniowej należy zapewnić 2 miejsca postojowe na lokal mieszkalny,

2. w zakresie infrastruktury technicznej ustala się jako obowiązujące:

1) odprowadzanie ścieków siecią kanalizacji sanitarnej do miejskiej oczyszczalni ścieków,

2) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej,

3) wody opadowe z terenów utwardzonych dróg i placów odprowadzić siecią kanalizacji deszczowej; odbiornikiem wód opadowych po wstępnym podczyszczeniu może być istniejący rów melioracyjny,

4) zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych. Gospodarka cieplna winna być oparta o zastosowanie ekologicznych źródeł ciepła jak elektryczność, gaz, olej opałowy oraz źródła odnawialne,

5) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i nowych stacji transformatorowych zgodnie z przepisami odrębnymi. Sytuowanie nowych stacji transformatorowych 15/04kV innych niż wyznaczone na rysunku planu nie wymaga zmiany planu,

6) linie elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne należy realizować jako podziemne,

7) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej. Do czasu budowy sieci gazowej dopuszcza się zaopatrzenie w gaz ze źródeł indywidualnych,

8) zachować normatywne odległości sieci gazowych od innych sieci i obiektów zgodnie z przepisami odrębnymi,

9) sieci infrastruktury technicznej lokalizować w pasach drogowych dróg dojazdowych i wewnętrznych oraz
w pasach technicznych,

10) istniejące sieci infrastruktury technicznej kolidujące z przyszłym zainwestowaniem należy przebudować zgodnie z planem i przepisami odrębnymi,

11) nakaz zabezpieczenia miejsc pod lokalizację szczelnych kontenerów lub pojemników do czasowego gromadzenia odpadów w granicach własnych działek budowlanych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadami.

§ 12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

1. Do czasu zainwestowania terenów zgodnie z przeznaczeniem, tereny należy użytkować w sposób dotychczasowy.

§ 13. Granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

1. Na lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, przeznacza się:

1) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,

2) tereny pasów technicznych,

3) teren sportu i rekreacji.

§ 14. Stawki procentowe na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustala się stawkę procentową dla całego obszaru objętego planem na 0 %.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe.

§ 15. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN.

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Zasady kształtowania budynków mieszkalnych:

1) zabudowę kształtować jako wolnostojącą;

2) wysokość budynków do dwóch kondygnacji, w tym użytkowe poddasze, lecz nie wyżej niż 9,0 m, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu w kalenicy;

3) dachy symetryczne dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 35° do 45°, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastej czerwieni;

4) poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 60,0 cm, licząc od poziomu terenu w najwyższym jego punkcie, w obrysie budynku;

5) w elewacjach stosować materiały tradycyjne takie jak: cegła, kamień, drewno; tynki w kolorach pastelowych.

3. Zasady kształtowania budynków garażowych:

1) garaże sytuować jako wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego, wolnostojące lub bliźniacze na granicy dwóch działek sąsiednich;

2) ustala się następujące parametry budynków wolnostojących i bliźniaczych:

a) wysokość budynku do 2,5 m, licząc od poziomu terenu do okapu dachu,

b) dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci od 35° do 45°, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastej czerwieni.

4. Zasady zagospodarowania terenów:

1) powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1000 m2, zgodnie z §10 pkt 2 lit. a;

2) wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej od 0,07 do 0,2;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 60% powierzchni działki budowlanej;

4) front działki nie może być mniejszy niż 25,0 m;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy 6,0 m od dróg dojazdowych i wewnętrznych; pozostałe linie zgodnie
z rysunkiem planu;

6) budynki sytuować jedną z elewacji równolegle do dróg, z których działki mają dojazd;

7) miejsca postojowe zapewnić na terenie własnych działek budowlanych w ilości 2 miejsca na lokal mieszkalny;

8) dostępność komunikacyjna z dróg publicznych dojazdowych i wewnętrznych, zgodnie z rysunkiem planu
z zastrzeżeniem §14 pkt 9;

§ 16. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami7MN, 8MN, 9MN, 10MN.

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Zasady kształtowania budynków mieszkalnych:

1) zabudowę kształtować jako wolnostojącą;

2) wysokość budynków do dwóch kondygnacji, w tym użytkowe poddasze, lecz nie wyżej niż 9,0 m, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu w kalenicy;

3) dachy symetryczne dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 35° do 45°, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastej czerwieni;

4) poziom rzędnej terenu parteru nie może być wyższy niż 60,0 cm, licząc od poziomu terenu w najwyższym jego punkcie, w obrysie budynku;

5) w elewacjach stosować materiały tradycyjne takie jak: cegła, kamień, drewno; tynki w kolorach pastelowych.

3. Zasady kształtowania budynków garażowych:

1) garaże sytuować jako wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego, wolnostojące lub bliźniacze na granicy dwóch działek sąsiednich;

2) ustala się następujące parametry budynków wolnostojących i bliźniaczych:

a) wysokość budynku do 2,5 m, licząc od poziomu terenu do okapu dachu,

b) dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci od 35° do 45°, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastej czerwieni;

4. Zasady zagospodarowania terenów:

1) powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 800 m2, zgodnie z §10 pkt 2 lit. a;

2) wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej od 0,1 do 0,25;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 60% powierzchni działki budowlanej;

4) front działki nie może być mniejszy niż 22,0 m;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy 6,0 m od dróg dojazdowych i wewnętrznych; pozostałe linie zgodnie
z rysunkiem planu;

6) budynki sytuować jedną z elewacji równolegle do dróg, z których działki mają dojazd;

7) miejsca postojowe zapewnić na terenie własnych działek budowlanych w ilości 2 miejsca na lokal mieszkalny;

8) dostępność komunikacyjna z dróg publicznych klasy dojazdowej oraz z dróg wewnętrznych, zgodnie
z rysunkiem planu.

§ 17. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami11U i 12U.

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy usługowej.

2. Zasady kształtowania zabudowy:

1) zabudowę kształtować jako wolnostojącą;

2) dopuszcza się mieszkanie właściciela w budynku usługowym lub oddzielnym wolnostojącym;

3) dla budynków usługowych i mieszkalnych wolnostojących obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do dwóch kondygnacji, w tym użytkowe poddasze, lecz nie wyżej niż 9,0 m, licząc od poziomu terenu, do najwyższego punktu w kalenicy,

b) dachy symetryczne dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 25° do 45°, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastej czerwieni lub odcieniach brązu,

c) poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 60,0 cm, licząc od poziomu terenu w najwyższym jego punkcie, w obrysie budynku,

d) w elewacjach stosować materiały tradycyjne takie, jak: cegła, kamień, tynki w kolorach pastelowych.

3. Zasady zagospodarowania terenów:

1) powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1200 m2, zgodnie z §10 pkt 2 lit. a;

2) wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej od 0,07 do 0,3;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20% powierzchni działki budowlanej;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy:

- od drogi publicznej klasy zbiorczej nr 678 - 25,0 m,

- od drogi publicznej klasy dojazdowej 01KDD - 6,0 m,

- pozostałe linie zabudowy jak na rysunku planu;

5) budynki sytuować jedną z elewacji równolegle do dróg, z których mają dojazd;

6) miejsca postojowe zapewnić na terenie własnych działek budowlanych w ilości nie mniej niż:

a) 2 miejsca na lokal mieszkalny,

b) 3 miejsca na lokal usługowy;

7) dostępność komunikacyjna z drogi publicznej klasy dojazdowej 01KDD.

§ 18. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem13US.

1. Przeznaczenie - teren sportu i rekreacji.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) w programie zagospodarowania terenu należy uwzględnić przebieg ścieżki pieszej wzdłuż pasa technicznego 18TK,Z, obiekty małej architektury oraz boiska do gier małych, jak siatkówka, koszykówka i zieleń urządzoną;

2) dopuszcza się ogrodzenie terenu od strony zabudowy mieszkaniowej;

3) dostępność terenu z dróg wewnętrznych 04KDW i 08KDW.

§ 19. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem14E.

1. Przeznaczenie - teren urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) dostępność terenu z drogi publicznej klasy dojazdowej 02KDD.

§ 20. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami15TK,Z, 16TK,Z, 17TK,Z, 18TK,Z.

1. Przeznaczenie - tereny pasa technicznego z zielenią naturalną.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) w programie zagospodarowania terenu należy uwzględnić istniejący rów melioracyjny, projektowaną ścieżkę wzdłuż rowu o nawierzchni gruntowej; zieleń niską trawiastą;

2) dopuszcza się ogrodzenie terenu od strony terenów zabudowy mieszkaniowej MN;

3) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń melioracyjnych oraz obiektów małej architektury;

4) zakazuje się nasadzeń drzew i krzewów;

5) zachować drożność rowu melioracyjnego na całej długości;

6) zabezpieczyć dostęp techniczny do urządzeń zlokalizowanych na w/w terenach.

§ 21. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami19TK,Z.

1. Przeznaczenie - teren pasa technicznego z zielenią naturalną.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się urządzenie przejścia pieszego wzdłuż drogi;

2) zakazuje się nasadzeń drzew i krzewów;

3) dopuszcza się wyłącznie zieleń niską trawnikową;

4) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej oraz urządzeń melioracyjnych;

5) zachować drożność rowu melioracyjnego na całej długości.

§ 22. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami01KDD i 02KDD.

1. Przeznaczenie - tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających od 10,0 m dla drogi 02KDD, do 12,0 m dla drogi 01KDD;

2) szerokość jezdni 6,0 m.

§ 23. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami03KDW, 04KDW, 05KDW, 06KDW, 07KDW, 08KDW, 09KDW, 010KDW.

1. Przeznaczenie - tereny dróg wewnętrznych.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m z wyjątkiem drogi 010KDW, gdzie dopuszcza się drogę
o szerokości 8,0 m.

Rozdział 4.
Ustalenia końcowe.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.

§ 25. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr inż. Józef Sokolik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/146/13
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 marca 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/146/13
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 marca 2013 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie złożonych podczas wyłożenia planu miejscowego do publicznego wglądu.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie, został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 19.02.2013 roku do 12.03.2013 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania uwag zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (j.t. Dz. U. Z 2012 roku, poz. 647 z późn. zm.) minął w dniu 27.03.2013 roku.

W ustawowym terminie nie złożono uwag na piśmie.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/146/13
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 marca 2013 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji i finansowania gminnych inwestycji

z zakresu infrastruktury technicznej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 167, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miasta Wysokie Mazowieckie rozstrzyga, co następuje:

1) Realizacja założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga wykonania inwestycji należących do zadań własnych gminy. Należą do nich m.in. zadania z zakresu infrastruktury technicznej jak i infrastruktury komunikacyjnej w pasach dróg publicznych oraz inne, takie jak urządzenie miejsc publicznych w tym np. terenów sportu i rekreacji.

2) Inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów wymienionych w pkt 1 przedmiotowej uchwały, będą finansowane ze środków:

a) środki własne budżetu gminy,

b) środki zewnętrzne (w tym dotacje UE).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe