reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Kolno

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie i nadania mu statutu

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 i Nr 32, poz. 1378), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XII/64/96 Rady Gminy Kolno z 17 lutego 1996 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie i nadania mu statutu, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XX/149/05 Rady Gminy Kolno z 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Kolnie i nadania mu statutu (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 137, poz. 1627);

2) uchwałą Nr X/58/07 Rady Gminy Kolno z 26 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie i nadania mu statutu (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 r. Nr 137, poz. 1627 i z 2007 r. Nr 251, poz. 2619);

3) uchwałą Nr XXI/146/08 Rady Gminy Kolno z 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 r. Nr 137, poz. 1627, z 2007 r. Nr 251, poz. 2619 i z 2009 r. Nr 16, poz. 161);

4) uchwałą Nr XXIII/100/12 Rady Gminy Kolno z 28 czerwca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie i nadania mu statutu (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 r. Nr 137, poz. 1627, z 2007 r. Nr 251, poz. 2619, z 2009 r. Nr 16, poz. 161 i z 2012 r., poz. 2051).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 5 uchwały nr XII/64/96 Rady Gminy Kolno z 17 lutego 1996 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie i nadania mu statutu, który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.";

2) § 6 uchwały nr XII/64/96 Rady Gminy Kolno z 17 lutego 1996 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie i nadania mu statutu, który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.";

3) § 2 uchwały nr XX/149/05 Rady Gminy Kolno z 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Kolnie i nadania mu statutu (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2005 r. Nr 137, poz. 1627), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.";

4) § 3 uchwały nr XX/149/05 Rady Gminy Kolno z 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Kolnie i nadania mu statutu (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2005 r. Nr 137, poz. 1627), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.";

5) § 2 uchwały nr X/58/07 Rady Gminy Kolno z 26 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie i nadania mu statutu (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 r. Nr 137, poz. 1627 i z 2007 r. Nr 251, poz. 2619), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.";

6) § 3 uchwały nr X/58/07 Rady Gminy Kolno z 26 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie i nadania mu statutu (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 r. Nr 137, poz. 1627 i z 2007 r. Nr 251, poz. 2619), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.";

7) § 2 uchwały nr XXI/146/08 Rady Gminy Kolno z 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 r. Nr 137, poz. 1627, z 2007 r. Nr 251, poz. 2619 i z 2009 r. Nr 16, poz. 161), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.";

8) § 3 uchwały nr XXI/146/08 Rady Gminy Kolno z 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 r. Nr 137, poz. 1627, z 2007 r. Nr 251, poz. 2619 i z 2009 r. Nr 16, poz. 161), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. .";

9) § 2 uchwały nr XXIII/100/12 Rady Gminy Kolno z 28 czerwca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie i nadania mu statutu (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 r. Nr 137, poz. 1627, z 2007 r. Nr 251, poz. 2619, z 2009 r. Nr 16, poz. 161 i z 2012 r., poz. 2051), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.".
W. Jermacz
Przewodniczący Rady Gminy


Załącznik do obwieszczenia
Rady Gminy Kolno
z 30 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr XII/64/96
Rady Gminy Kolno
z 17 lutego 1996 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie i nadania mu statutu

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie o statusie gminnej jednostki budżetowej, zwany dalej " Zespołem".

§ 2. Zespołowi nadaje się statut, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Tracą moc:

1) uchwała Nr X)45)95 Rady Gminy Kolno z dnia 29 września 1995 roku w sprawie utworzenia Gminnego Zakładu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli - Zakładu Budżetowego w Kolnie i nadania statutu,

2) uchwała Nr XI)54)95 Rady Gminy Kolno z dnia 28 grudnia 1995 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zakładu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół i Przedszkoli - Zakładu
Budżetowego w Kolnie i nadania statutu.

§ 4. Pracownicy zlikwidowanego Gminnego Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli - Zakładu Budżetowego w Kolnie stają się pracownikami Zespołu.

§ 5. [1]) (pominięty).

§ 6. [2]) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
W. Jermacz
Przewodniczący Rady Gminy


Załącznik do Uchwały Nr XII/64/96
Rady Gminy Kolno
z dnia 17 lutego 1996 r.

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOLNIE[3])[4])

I. Postanowienia wstępne

§ 1. 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie zwany dalej "Zespołem" jest jednostką budżetową Gminu Kolno, utworzoną do realizacji zadań z zakresu oświaty.

2. Zespół prowadzi obsługę finansowo - księgową szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych działających prze tych szkołach oraz gimnazjów zgodnie z wykazem jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolno obsługiwanych przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych stanowiących załącznik do niniejszego statutu.

§ 2. 1. Terenem działania Zespołu są granice terytorialne Gminy Kolno.

2. Siedziba Zespołu znajduje się w Kolnie przy ul. Sienkiewicza 5.

§ 3. 1. Podstawą prawną działania Zespołu są:

1) uchwała Nr XII/64/96 Rady Gminy Kolno z dnia 17 lutego 1996 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie i nadania mu statutu.

2) art. 20 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami);

3) art. 9 ust. 1 i art. 16 ust. 2, pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami);

4) art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1998 r. Nr 67, poz. 329);

5) niniejszy statut.

§ 4. [5]) Przedmiotem działalności Zespołu są wszystkie sprawy dotyczące oświaty na terenie Gminy Kolno z wyłączeniem tych, które zgodnie z przepisami o systemie oświaty zastrzeżone są do kompetencji Kuratora oświaty i dyrektorów szkół oraz zgodnie z przepisami o samorządzie terytorialnym do kompetencji gminy, jako prowadzącego 6-letnie szkoły podstawowe i gimnazjum oraz zadania wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, a w szczególności:

1) zapewnienie warunków działania szkół i oddziałów "0", w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

2) pomoc dyrektorom szkół w wykonywaniu remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;

3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół oraz oddziałów przedszkolnych;

4) pomoc dyrektorom szkół w wyposażeniu szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych;

5) wykonywanie zadań w zakresie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, w szczególności w zakresie warunków i jakości sprawowanej opieki.

II. Organizacja Zespołu

§ 5. 1. Zespołem kieruje jednoosobowo Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Kolno, które upoważnia do:

1) korzystania z przywilejów i obowiązków Dyrektora zakładu zgodnie z Kodeksem Pracy;

2) dysponowania przyznanymi w budżecie gminy środkami finansowymi i planowanie ich zgodnie ze statutem Zespołu;

3) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Zespołu;

4) działania w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół w uzgodnieniu z Dyrektorami oraz jednostkami świadczącymi usługi transportowe;

5) współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty);

6) nadzorowanie działalności finansowo - gospodarczej szkół pod względem zgodności z prawem;

7) ingerowanie w działalność szkół wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty;

8) przyznawaniu uczniom pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie.

2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Wójta.

2a. [6]) Upoważnia się Dyrektora Zespołu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach należących do zadań statutowych Zespołu

3. Dyrektora Zespołu w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków zastępuje wyznaczony przez niego pracownik Zespołu.

4. [7]) W Zespole ponadto tworzy się stanowiska:

1) głównego księgowego - jednoosobowe;

2) obsługi administracyjnej - czteroosobowe;

3) kierowców - w liczbie odpowiadającej liczbie środków transportu;

4) opiekunów dzieci do autobusów szkolnych - zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Dyrektor może zatrudnić również pracowników obsługi administracyjnej i pracowników prac publicznych i interwencyjnych w liczbie zaakceptowanej przez Wójta Gminy Kolno.

§ 6. 1. Dyrektor Zespołu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Zespołu.

2. Status prawny pracowników Zespołu określa ustawa o pracownikach samorządowych.

§ 7. Dyrektor:

1. Organizuje prace Zespołu, kieruje jego bieżącymi sprawami i reprezentuje na zewnątrz oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Zespołu.

2. Sporządza roczny plan finansowy Zespołu i przedkłada Wójtowi do zatwierdzenia.

3. Opracowuje regulamin wewnętrzny Zespołu i przedkłada go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.

§ 8. 1. Dyrektora Zespołu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Kolno.

2. Zatrudnienie dyrektora ZOPO odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 z późn. zm.)

III. Gospodarka mieniem

§ 9. 1. Zespół otrzymuje w zarząd mienie komunalne niezbędne do prowadzenia działalności określonej w statucie.

2. Zespół gospodaruje przyznanym mu mieniem zapewniając jego należyte wykorzystanie i ochronę.

3. Zespół nie ma prawa zbywania, wydzierżawiania bądź przekazywania tego mienia innym podmiotom z zastrzeżeniem pkt 4.

4. Zespół może przekazywać mienie innym jednostkom organizacyjnym Gminy Kolno.

IV. Gospodarka finansowa

§ 10. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 11. W planie finansowym mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 12. Oświadczenie woli w imieniu Zespołu składa Dyrektor Zespołu.

V. Postanowienia końcowe

§ 13. Zespół jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 14. Dokonywanie wszelkich zmian w statucie odbywa się w trybie zmian i na zasadach jego nadania.
W. Jermacz
Przewodniczący Rady Gminy


[1]) Zamieszczony w ust. 2 pkt. 1 obwieszczenia.

[2]) Art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zmieniony przez

art. 32 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

(Dz.U.2000.62.718) r. z dniem 1 stycznia 2001 r.

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XX/149/05 Rady Gminy Kolno z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie i nadania mu statutu (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2005 r. Nr 137, poz. 1627), która weszła w życie z dniem 22 czerwca 2005 r.

[4]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr X/58/07 Rady Gminy Kolno z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie i nadania mu statutu (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2007 r. Nr 251, poz. 2619), która weszła w życie z dniem 6 grudnia 2007 r.

[5]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XXIII/100/12 Rady Gminy Kolno z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie i nadania mu statutu (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r., poz. 2051), która weszła w życie z dniem 26 lipca 2012 r.

[6]) Dodany przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 3.

[7]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXI/146/08 Rady Gminy Kolno z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2009 r. Nr 16, poz. 161), która weszła w życie z dniem 31 stycznia 2009 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama