Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/366/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz.153), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz.1530 i poz. 1548) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXIX/314/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.498.892 zł;

2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 392.762 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.693.509 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 587.379 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 304.986.608 zł, w tym:

a) bieżących 267.140.289 zł,

b) majątkowych 37.846.319 zł;

2) plan po stronie wydatków 313.807.126 zł, w tym:

a) bieżących 254.420.952 zł,

b) majątkowych 59.386.174 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/366/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1D WL do Uchwały Nr XXXIV/366/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik1D%20WL.pdf


Załącznik Nr 1 D R do Uchwały Nr XXXIV/366/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik1%20D%20R.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/366/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2 W JST do Uchwały Nr XXXIV/366/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik2%20W%20JST.pdf


Załącznik Nr 2W rez do Uchwały Nr XXXIV/366/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik2W%20rez.pdf


Załącznik Nr 2 W R do Uchwały Nr XXXIV/366/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik2%20W%20R.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/366/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/366/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 4 A do Uchwały Nr XXXIV/366/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik4%20A.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/366/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/366/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 marca 2013 r.

U z a s a d n i e n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

1) działu 758 Różne rozliczenia - związane jest z pismami Ministra Finansów:

a) nr ST3-4820/2/2013 zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej,

b) nr ST4/4820/86/MKN/13 zmniejszającym część oświatową subwencji ogólnej w części powiatowej i zwiększającym część równoważącą subwencji ogólnej

oraz urealnieniem planu dochodów budżetowych z tytułu zwiększenia odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych;

2) działu 801 - Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych, porozumieniami zawartymi z gminami: Przerośl, Dubeninki, Bakałarzewo i miastem Augustów na naukę religii w Zespole Szkół nr 2 oraz zwiększeniem dochodów w związku z realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;

3) działu 852 - Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (koszty obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych w ramach PFRON);

4) działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją projektów przez Zespół Szkół nr 6 i Zespół Szkół Technicznych pn."Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach" oraz "Nauka w Technikum -wysokie loty i pewna przyszłość";

5) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych oraz porozumieniem zawartym z gminą Bakałarzewo na prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr1;

6) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane ze zmniejszeniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Suwałki";

7) działu 926 Kultura fizyczna - związane ze zwiększeniem dochodów budżetowych w związku z funkcjonowaniem lodowiska przy Zespole Szkół nr 3.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

1) działu 630 - Turystyka - związane z przesunięciem środków na promocję turystyczną miasta;

2) działu 710 Działalność usługowa - związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;

3) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z przesunięciem środków na zakup usług, w tym sprzętu telefonicznego;

4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane jest z przesunięciem środków finansowych na funkcjonowanie Straży Miejskiej;

5) działu 758 Różne rozliczenia - związane jest ze zmianami części oświatowych i części równoważącej subwencji ogólnych omówionych w § 1 oraz realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, w tym: podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe i rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na lokalne inicjatywy inwestycyjne zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;

6) działu 801 - Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych, porozumieniami zawartymi z gminami i miastem Augustów na naukę religii w Zespole Szkół nr 2, dofinansowaniem niepublicznych punktów przedszkolnych oraz realizacją zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;

7) działu 852 - Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;

8) działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją projektów omówionych w § 1;

9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z porozumieniem zawartym z gminą Bakałarzewo na prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr1;

10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane ze zmniejszeniem dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Suwałki";

11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest ze zwiększeniem dotacji na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury;

12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z przesunięciem środków finansowych na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe