Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 32/13 Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr 166/XXVI/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2013 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1:

a) zwiększyć dochody o kwotę 355.102 zł

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2:

a) zmniejszyć wydatki o kwotę 32.111 zł,

b) zwiększyć wydatki o kwotę 387.213 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 23.477.792 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 18.463.780 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 5.014.012 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 24.744.657 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15.493.265 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 9.251.392 zł;

3) planowany deficyt budżetowy 1.266.865 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 626.865 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 640.000 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Szczuczyna


mgr Artur Kuczyński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/13
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Zmiany w tabeli plan ów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2013 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 355.102 zł, w tym:

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

20 742 773,00

0,00

20 742 773,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

308 958,00

308 958,00

01095

Pozostała działalność

0,00

308 958,00

308 958,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

308 958,00

308 958,00

852

Pomoc społeczna

2 293 000,00

46 144,00

2 339 144,00

85295

Pozostała działalność

0,00

46 144,00

46 144,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

46 144,00

46 144,00

Razem:

2 379 917,00

355 102,00

2 735 019,00

Ogółem:

23 122 690,00

0,00

23 477 792,00

355 102,00


Nazwa

Plan na 2013

1.Dochody majątkowe, w tym

5 014 012

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

4 578 012

dochody ze sprzedaży majątku

426 000

dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

10 000

w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

4 409 208

2. Dochody bieżące, w tym:

18.463.780

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

58 599

Dochody ogółem

23 477 792

Burmistrz Szczuczyna


mgr Artur Kuczyński


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/13
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2013 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 32.111 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 387.213 zł, w tym:

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 194 282,00

0,00

1 194 282,00

60016

Drogi publiczne gminne

565 086,00

0,00

565 086,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

37 000,00

-21 100,00

15 900,00

4270

Zakup usług remontowych

186 854,00

31 100,00

217 954,00

4300

Zakup usług pozostałych

72 500,00

-10 000,00

62 500,00

Razem:

22 009 638,00

0,00

22 009 638,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

308 958,00

308 958,00

01095

Pozostała działalność

0,00

308 958,00

308 958,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

548,00

548,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

79,00

79,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

3 200,00

3 200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

2 231,00

2 231,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

302 900,00

302 900,00

852

Pomoc społeczna

2 293 000,00

46 144,00

2 339 144,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 237 000,00

0,00

2 237 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

40 000,00

-1 011,00

38 989,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 407,00

1 011,00

2 418,00

85295

Pozostała działalność

0,00

46 144,00

46 144,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

44 800,00

44 800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 144,00

1 144,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

200,00

200,00

Razem:

2 379 917,00

355 102,00

2 735 019,00

Ogółem:

24 389 555,00

-32 111,00

24 744 657,00

387 213,00

Rodzaj wydatków

Plan na 2013

1. Wydatki majątkowe

9 251 392

Inwestycje i zakup inwestycyjne

9 251 392

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

5 985 461

zakup i objęcie akcji i udziałów

0

wniesienie prawa do spółek prawa handlowego

0

2. Wydatki bieżące, w tym:

15 493.265

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7.614.139

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3.234.518

udzielone dotacje na zadania bieżące

570 144

świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.578.176

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

56 288

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0

obsługa długu

440 000

Wydatki ogółem

24.744.657

Burmistrz Szczuczyna


mgr Artur Kuczyński


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 32/13
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększającej dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na 2013 rok przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 308.958 zł,

- decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 46.144 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- do wysokości otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan wydatków,

- przesunięcia środków w kwocie 31.100 zł w dziale "drogi publiczne gminne" z paragrafu zakupów i usług na remont nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Szczuczyn.

Burmistrz Szczuczyna


mgr Artur Kuczyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe