Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 15/2013 Wójta Gminy Wiżajny

z dnia 15 marca 2013r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022 oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć na lata 2011-2022

Tekst pierwotny


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 102 poz. 1055; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887), art. 266 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; zmiany z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429), Wójt Gminy Wiżajny postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych bieżących i majątkowych za 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych bieżących i majątkowych za 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2012 r., bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Zestawienie planu przychodów i rozchodów gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Zestawienie dotacji i subwencji otrzymanych w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych
w 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

8. Realizacja o kształtowaniu sic w 2012 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny na lata 2012-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

9. Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2012 - 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 9
do niniejszego zarządzenia.

10. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

11. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w 1 i § 2 przedstawić:

1. Radzie Gminy,

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Stanisław Jacek Pietrukiewicz


Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2013
Wójta Gminy Wiżajny
z dnia 15 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załączniki nr 1-11 do Zarządzenia Nr 15.2013 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 15.03.2013 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe