Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 212/XXXV/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 26 września 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Szczuczyn

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5c pkt 3 i art. 14 ust. 5pkt 1lit. a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 54/XI/ 11 Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Szczuczyn (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 233, poz. 2772) § 3ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez każde dziecko ze świadczeń, o których mowa w § 2, ustala się w wysokości 1,00 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe