Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/182/13 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 8 października 2013r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, przedszkolom i placówkom oświatowym prowadzonym przez inną niż jednostka samorządu terytorialnego osobę prawną lub osobę fizyczną oraz niepublicznym placówkom i szkołom posiadającym uprawnienia szkoły publicznej oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. Nr 941 i Nr 979 oraz z 2013 r. poz. 827) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dotacje z budżetu Gminy Czarna Białostocka, zwanego dalej Gminą przysługują:

1) przedszkolom niepublicznym, w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących zapisanych w uchwale budżetowej według stanu na początek roku budżetowego, ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminę, w zaokrągleniu do pełnych złotych, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę, w zaokrągleniu do pełnych złotych;

2) przedszkolom publicznym prowadzonym przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego, w wysokości równej ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących zapisanych w uchwale budżetowej według stanu na początek roku budżetowego, ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, w zaokrągleniu do pełnych złotych, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę, w zaokrągleniu do pełnych złotych;

3) oddziałom przedszkolnym prowadzonym w niepublicznych szkołach podstawowych w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących zapisanych w uchwale budżetowej według stanu na początek roku budżetowego, ponoszonych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy,w zaokrągleniu do pełnych złotych, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto, w zaokrągleniu do pełnych złotych;

4) niepublicznym punktom i zespołom przedszkolnym, w wysokości równej 40% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących zapisanych w uchwale budżetowej według stanu na początek roku budżetowego, ponoszonych na uczniów w przedszkolach publicznych, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, w zaokrągleniu do pełnych złotych, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę, w zaokrągleniu do pełnych złotych;

5) publicznym punktom i zespołom przedszkolnym, prowadzonym przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego, w wysokości równej 40% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących zapisanych w uchwale budżetowej według stanu na początek roku budżetowego, ponoszonych na uczniów w przedszkolach publicznych, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, w zaokrągleniu do pełnych złotych, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę, w zaokrągleniu do pełnych złotych;

6) szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę, w zaokrągleniu do pełnych złotych;

7) szkołom publicznym prowadzonym przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego, w wysokości równej wydatkom bieżącym zapisanym w uchwale budżetowej według stanu na początek roku budżetowego ponoszonym w przeliczeniu na jednego ucznia w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, prowadzonych przez Gminę, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę, w zaokrągleniu do pełnych złotych. W przypadku nieprowadzenia przez Gminę szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę w zaokrągleniu do pełnych złotych;

8) szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, nie wymienionym w pkt 7, w wysokości równej 40% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących zapisanych w uchwale budżetowej wg stanu na początek roku budżetowego, ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu, w przeliczeniu na jednego ucznia, w zaokrągleniu do pełnych złotych. W przypadku nieprowadzenia przez Gminę szkoły tego samego typu podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu. Dotacja przysługuje na ucznia uczestniczącego w co najmniej 40 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu;

9) placówkom niepublicznym, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę, w zaokrągleniu do pełnych złotych;

10) na ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, ośrodku, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty oraz poradni psychologiczno - pedagogicznej przysługuje dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę, w zaokrągleniu do pełnych złotych.

2. Na dziecko, które nie ukończyło 2,5 roku życia, uczęszczające do przedszkola niepublicznego, publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub punktu czy zespołu przedszkolnego dotacja nie przysługuje.

3. W przypadku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy z tytułu realizacji ściśle określonych zadań przez szkoły lub otrzymania przez Gminę dotacji celowej na realizację ściśle określonych zadań przez te szkoły, wysokość dotacji dla poszczególnych placówek realizujących te zadania może zostać podwyższona o kwotę otrzymaną dodatkowo z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej lub dotacji celowej.

4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, oddział przedszkolny, punkt i zespół przedszkolny, szkołę podstawową, gimnazjum oraz szkołę ponadgimnazjalną wskazane w ust. 1 pkt 1 - 9;

2) placówce - należy przez to rozumieć placówki wskazane w ust. 1 pkt 10.

§ 2. 1. Warunkiem udzielenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego jest złożenie informacji o planowanej liczbie uczniów do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Informacja o planowanej liczbie uczniów, o której mowa w ust. 1, powinna być zawarta we wniosku o dotację, który organ prowadzący szkołę/placówkę składa do organu dotującego nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku, określa wzór stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. O zmianie wszelkich danych zawartych we wniosku organ prowadzący szkołę/placówkę zobowiązany jest poinformować na piśmie organ dotujący w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

5. Jeżeli organ prowadzący szkołę niższego stopnia zakłada szkołę wyższego stopnia, w której uczniowie szkoły niższego stopnia będą kontynuować naukę, to dotacja na uczniów w nowoutworzonej szkole będzie przysługiwać od miesiąca września roku, w którym szkoła rozpoczęła działalność.

§ 3. 1. Dotacje, o których mowa w niniejszej uchwale, przekazywane są w 12 miesięcznych ratach w terminie do dnia 25 każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły/placówki, z tym że dotacja za miesiąc grudzień przekazywana jest do dnia 15 grudnia.

2. Do czasu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości standardu finansowego "A" podziału części subwencji oświatowej obowiązującego w roku udzielenia dotacji szkołom/placówkom wymienionym w § 1 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 10 i 11 dotacja będzie przekazywana według kwoty na jednego ucznia obowiązującej w poprzednim roku budżetowym. Po otrzymaniu w/w informacji organ dotujący dokona wyrównania dotacji.

3. Informację o wysokości dotacji przypadającej na jednego ucznia miesięcznie na nowy rok budżetowy w poszczególnych typach szkół i placówek organ dotujący przekaże organom prowadzącym niezwłocznie po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej dla Gminy Czarna Białostocka na dany rok budżetowy.

4. Do dnia 5-go każdego miesiąca organ prowadzący szkołę/placówkę lub podmiot dotowany, do systemu elektronicznego wprowadza wykaz uczniów według stanu na pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca. Szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki (licea ogólnokształcące dla dorosłych, szkoły zawodowe dla dorosłych, szkoły policealne) wprowadzają dodatkowo dane uczniów, którzy uczestniczyli w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia informacji.

5. Do 10-go dnia każdego miesiąca, z tym że w miesiącu grudniu do dnia 7-go grudnia podmiot dotowany lub organ prowadzący szkołę/placówkę składa pisemnie zbiorczą informację o liczbie uczniów lub wychowanków potwierdzającą dane ujęte w aplikacji elektronicznej. Na podstawie informacji pisemnej organ dotujący ustala wysokość dotacji dla szkoły/placówki na dany miesiąc.

6. Szkołom wymienionym w § 1 ust. 1 pkt 9, dotacji na dany miesiąc udziela się zaliczkowo na podstawie informacji o liczbie uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiacu poprzedzającym miesiąc udzielenia dotacji dokonując korekty wypłaconej dotacji w następnym mięsiącu.

7. Jeśli organ prowadzący prowadzi kilka szkół/placówek to informację o liczbie uczniów sporządza dla każdej szkoły/placówki odrębnie. Wzór zbiorczej informacji o stanie uczniów w szkołach/placówkach z wyjątkiem przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

8. Organy prowadzące przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego wraz informacją, o której mowa w ust. 5 przekazują wykaz uczniów pochodzących spoza Gminy Czarna Białostocka (według miejsca zamieszkania). Wzór informacji o liczbie uczniów w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

9. Informację o liczbie uczniów organ prowadzący lub podmiot dotowany sporządza na podstawie danych zawartych w księdze ucznia, dzienniku lekcyjnym oraz na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej prowadzonej w odpowiedniej dla danego typu i rodzaju szkole/placówce.

10. W przypadku, kiedy dane ucznia szkoły/placówki nie mogą być wprowadzone do systemu elektronicznego z powodu wprowadzenia tych danych przez inną szkołę/placówkę, należy wraz z informacją, o której mowa w ust. 5 złożyć pismo, w którym zawiera się dane uczniów (imię, nazwisko i pesel) nie wprowadzonych do systemu. W w/w przypadku organ dotujący może zażądać od organu prowadzącego szkołę/placówkę przedłożenia pisemnego oświadczenia ucznia potwierdzającego lub zaprzeczającego naukę w dwóch lub więcej szkołach.

11. W miesiącach lipiec i sierpień szkołom, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 9 dotacja przekazywana będzie na każdego ucznia, który w miesiącu czerwcu uczestniczył w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych

§ 4. 1. Organ prowadzący szkołę/placówkę sporządza roczne rozliczenie otrzymanej dotacji, z wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków.

2. Jeśli organ prowadzący otrzymuje dotację dla kilku szkół lub placówek, rozliczenia dla każdej z nich dokonuje odrębnie.

3. Rozliczenie dotacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia, sporządza się i przekazuje do organu dotującego do dnia 20 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji.

4. W przypadku gdy szkoła/placówka kończy swoją działalność, rozliczenia należy dokonać w terminie 30 dni od otrzymania ostatniej transzy dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W przypadku przekazania prowadzenia szkoły/placówki innej osobie fizycznej lub prawnej w trakcie roku kalendarzowego, osoba fizyczna lub prawna, która przekazuje szkołę/placówkę składa w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany organu prowadzącego we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, rozliczenie otrzymanych dotacji za okres prowadzenia szkoły od początku roku kalendarzowego.

6. Przez rozliczenie dotacji należy rozumieć:

1) przedstawienie informacji o wysokości otrzymanej dotacji oraz o wysokości dotacji wykorzystanej z podziałem na rodzaje wydatków;

2) zwrot przez organ prowadzący wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranej dotacji, a także przekazanie przez organ dotujący kwoty należnej dotacji nie przekazanej do 31 grudnia roku na który dotacja była przyznana.

7. Brak dokonania ostatecznego rozliczenia (zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, nie wykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem) w terminie wskazanym w ust. 3-5 skutkuje naliczeniem odsetek jak od zaległości podatkowych.

§ 5. W przypadku stwierdzenia, iż nastąpiła pomyłka w przekazanej informacji o stanie uczniów, organ prowadzący szkołę/placówkę lub podmiot dotowany może przedłożyć do organu dotującego korektę. Wyrównanie dotacji nastąpi w miesiącu następującym po złożeniu korekty.

§ 6. 1. Uprawnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej zwani dalej kontrolującymi na podstawie imiennego upoważnienia mogą kontrolować dotowane szkoły i placówki.

2. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot telefonicznie, pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną - nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

3. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki. Kontrolujący jest upoważniony do wstępu oraz poruszania się na terenie kontrolowanej jednostki.

4. Kontrolowany zapewnia kontrolującemu warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, zobowiązany jest w miarę możliwości do zapewnienia kontrolującemu samodzielnego pomieszczenia, niezwłocznego przedstawienia dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania oraz terminowego udzielania wyjaśnień.

5. W przypadku nieposiadania dokumentów, objętych kontrolą w siedzibie podmiotu kontrolowanego, organ prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić kontrolującemu dokumenty w miejscu o którym mowa w ust. 3, w terminie uzgodnionym z kontrolującym - nie później jednak niż ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania do okazania dokumentów podlegających kontroli.

6. Kontrolujący ma prawo sporządzania kopii dokumentów, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

7. Pracownicy kontrolowanej jednostki są obowiązani udzielać informacji i wyjaśnień, a także sporządzać i potwierdzać kopie, odpisy i wyciągi, o których mowa w ust. 6.

8. W przypadku trudności lokalowych w siedzibie kontrolowanego lub innych obiektywnych przeszkód uniemożliwiających przeprowadzenie kontroli w siedzibie kontrolowanego, możliwe jest przeprowadzenie kontroli na podstawie protokolarnie pobranych dokumentów poza siedzibą kontrolowanego.

9. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli, który podpisuje kontrolujący oraz przedstawiciel jednostki kontrolowanej. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje przedstawiciej jednostki kontrolowanej.

10. Burmistrz Czarnej Białostockiej kieruje do podmiotu kontrolowanego wystąpienie pokontrolne, w którym zawarta jest ocena przedmiotu kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości zalecenia pokontrolne.

11. Oragan prowadzący, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, poinformować na piśmie o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych oraz o działaniach podjętych w celu usunięcia stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady


Anna Matląg


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/182/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 8 października 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/182/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 8 października 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/182/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 8 października 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/182/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 8 października 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe