Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/185/2013 Rady Gminy Sztabin

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz. 951 i z 2013 r. poz. 21 i 228) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, według wzoru określonego uchwałami:

1) Nr XIV/151/2012 Rady Gminy Sztabin z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 123);

2) Nr XVI/170/2013 Rady Gminy Sztabin z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 2649);

- zachowują moc do czasu złożenia nowych deklaracji na wzorze określonym niniejszą uchwałą, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zadeklarowano zbieranie odpadów w sposób selektywny lub na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały.

§ 3. W przypadku złożenia deklaracji elektornicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy dokument przekazać:

1) w formacie elektronicznym XML;

2) z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zwanej "e-PUAP";

3) opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy certyfikatu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/170/2013 Rady Gminy Sztabin z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2649).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Paweł Karp


Załacznik do Uchwały Nr XVIII/185/2013
Rady Gminy Sztabin
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe