Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/158/2013 Rady Gminy Krypno

z dnia 15 listopada 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951; z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz. 888) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Pierwszą deklarację, o której mowa w §1 niniejszej uchwały właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Krypno w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r.lub w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w następujący sposób: formularz deklaracji w formacie dokumentu programu Microsoft Office Word dostępny na stronie BIP http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Wypełniony i podpisany formularz przesłać na adres email Urzędu Gminy Krypno. Przesłana deklaracja, która nie zostanie opatrzona podpisem kwalifikowalnym będzie nieważna.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIII/131/2013 Rady Gminy Krypno z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 1656).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Jurgielewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/158/2013
Rady Gminy Krypno
z dnia 15 listopada 2013 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe