Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 195.2013 Wójta Gminy Szudziałowo

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885, 938), w związku z § 9 ust. 3 Uchwały Nr XIX.131.2012 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok - zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę -10.383 zł

2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę -16.023 zł

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę -5.640 zł

4. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 wraz z uzasadnieniem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. 1.Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem -11.123.104,66 zł

- z tego: bieżące 10.284.628,66 zł, majątkowe 838.476 zł

2) Plan wydatków ogółem -10.405.104,66 zł

- z tego: bieżące 9.242.582,66 zł, majątkowe 1.162.522 zł

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 718.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT


Mariusz Czaban


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 195.2013
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 195.2013
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Szudziałowa w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

1. Na podstawie pisma PUW w Białymstoku FB-II.3111.475.2013.MA z dnia 22.10.2013 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania własne w Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za inne osoby o kwotę 696 zł., na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

2. Na podstawie pisma PUW w Białymstoku FB-II.3111.464.2013.MA z dnia 23.10.2013 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania własne w Rozdz. 85295 Pozostała działalność o kwotę 5.183 zł., na dofinansowanie realizacji programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

3. Na podstawie pisma PUW w Białymstoku FB-II.3111.474.2013.MA z dnia 29.10.2013 r. zwiększono dochody i wydatki na realizację zadań bieżących w Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4.504 zł., na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013.

4. Przesunięcia w ramach Dz. 801 Oświata i wychowanie zostały dokonane na wniosek dyrektora szkoły w Babikach i Szudziałowie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe