Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/117/13 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz.594 i poz. 645) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013, poz. 465) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się na terenie gminy średnią cenę sprzedaży drewna, ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (M.P. z 2013 r., poz. 828) z kwoty 171,05 zł za 1 m3do 100,00 zł za 1 m3, która stanowi podstawę obliczenia podatku leśnego na 2014 r. na obszarze Gminy Kołaki Kościelne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Józef Dąbrowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe