Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/164/2013 Rady Gminy Puńsk

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 rok na obszarze Gminy Puńsk

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2013 r., poz. 1381), Rada Gminy Puńsk uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się na terenie gminy średnią cenę skupu żyta ustaloną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (Monitor Polski poz. 814), z kwoty69,28 zł za 1 qdo kwoty68,00 zł za 1q, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 rok na obszarze Gminy Puńsk.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Krakowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe