Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/217/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów, przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594; poz. 645, poz. 1318), oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2013r. poz. 660) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się na terenie miasta i gminy średnią cenę skupu żyta ustaloną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M. P. z 2013 r. poz. 814) z kwoty 69,28 zł za 1q do kwoty 57,00 zł za 1q, która stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na 2014 r. na obszarze miasta i gminy Drohiczyn.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowiec

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe