Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/168/2013 Rady Gminy Sokoły

z dnia 3 grudnia 2013r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1(Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011 r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, 232 poz. 1378) i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 602,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1084,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1204,00 zł.

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa calkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3a

4a

Dwie osie

12

13

1084

1566

13

14

1084

1686

14

15

1204

1806

15

1626

1926

Trzy osie

12

17

1204

1204

17

19

1204

1204

19

21

1204

1204

21

23

1444

1626

23

25

1626

2048

25

1734

2168

Cztery osie i więcej

12

25

1806

1926

25

27

1926

2168

27

29

2048

2408

29

31

2168

2986

31

2288

3010

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 602,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1084,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1204,00 zł.

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3a

4a

Dwie osie

12

18

1204

1204

18

25

1204

1204

25

31

1806

2048

31

2048

2414

Trzy osie i więcej

12

40

2168

2408

40

2408

3124

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 842,00 zł.

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3a

4a

Jedna oś

12

18

842

964

18

25

964

1084

25

1084

1204

Dwie osie

12

28

1084

1084

28

33

1204

1324

33

38

1324

1578

38

1566

2070

Trzy osie i więcej

12

38

1444

1806

38

1444

1806

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 1084,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1566,00 zł.

2. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w roku 2008 i nowszych określa się w wysokości:

1) dla środków transportowych, o których mowa w ust 1 pkt 1:

a) lit. a) - 480,00 zł,

b) lit. b) - 964,00 zł,

c) lit. c) - 1084,00 zł,

2) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3:

a) lit. a) - 480,00 zł,

b) lit. b) - 964,00 zł,

c) lit. c) - 1084,00 zł,

3) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5: 724,00 zł;

4) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7:

a) lit. a) - 964,00 zł,

b) lit. b) - 1444,00 zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVI/109/2012 Rady Gminy Sokoły z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2012 r. poz. 4045).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Hanna Maria Kurzyna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe