Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 1/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 4 stycznia 2013r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstokuw składzie:Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Bogusław Dębski Agnieszka Gerasimiuk Danuta Kubylis Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art.11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.)po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miejskiej w Augustowie
Nr XXI/153/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

p o s t a n a w i a : uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w związku z zapisami zawartymi w:

1) § 1 ust. 1 uchwały, w którym wskazano, że jeżeli działalność rozpoczęto w budynku nowo wybudowanym, zwolnienie dotyczy podatku "poczynając od 1 stycznia roku następnego", co nie odpowiada zasadom powstawania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości określonym w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić w tym zakresie nieistotne naruszenie prawa;

2) § 1 ust. 6 uchwały, w którym wprowadzono zwolnienie obejmujące również przedmioty opodatkowania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie wskazano jednocześnie, że w takiej sytuacji zwolnienie stanowi pomoc de minimis, co stanowi naruszenie art. 20b i 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

- w związku z tym postanawia stwierdzić w tym zakresie istotne naruszenie prawa oraz wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia;

3) § 4 uchwały, w którym wskazano, że podatnicy obowiązani są do złożenia "według stanu na dzień 1 stycznia roku podatkowego" m.in. deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości, co stanowi naruszenie art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych,

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części § 4 Uchwały Rady Miejskiej w Augustowie Nr XXI/153/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości - w zakresie zapisu: "według stanu na dzień 1 stycznia roku podatkowego".

U z a s a d n i e n i e Rada Miejska w Augustowie podjęła Uchwałę Nr XXI/153/12 w dniu 17 grudnia 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, w której Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2013 r. stwierdziło następujące uchybienia. W § 1 ust. 1 badanej uchwały wskazano, że jeżeli działalność rozpoczęto w budynku nowo wybudowanym, zwolnienie dotyczy podatku "poczynając od 1 stycznia roku następnego". Zapis powyższy nie jest tożsamy z okresem istnienia obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, wynikającym z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.). Trzeba mieć zatem na uwadze, iż tak sformułowany zapis może prowadzić do sytuacji, w której podatnik dopiero po pewnym okresie opłacania podatku od nieruchomości nabędzie prawo do zwolnienia. W § 1 ust. 6 uchwały wprowadzono zwolnienie budynków lub ich części i gruntów stanowiących własność osób ociemniałych (…), obejmując zakresem zwolnienia również te przedmioty opodatkowania, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (brak jest bowiem wyłączenia tych przedmiotów z zakresu zwolnienia w § 5 uchwały). Nie wskazano jednocześnie, że w takiej sytuacji zwolnienie stanowi pomoc de minimis. Zgodnie natomiast z art. 20b i 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli uchwała rady gminy przewiduje udzielanie pomocy publicznej, uchwała ta powinna być podjęta z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej, a pomoc ta powinna być udzielana jako pomoc de minimis. W § 4 uchwały wskazano, że podatnicy obowiązani są do złożenia "według stanu na dzień 1 stycznia roku podatkowego" m.in. deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości oraz innych dokumentów wymienionych w tym przepisie. Zapis ten pozostaje w sprzeczności z zasadami dotyczącymi składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości określonymi w art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którymi w deklaracjach i informacjach wykazuje się aktualne dane, a jeżeli zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku, to podatnik ma obowiązek skorygowania deklaracji bądź złożenia stosownej informacji, w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia. Nie ma zatem prawnej możliwości żądania złożenia informacji bądź deklaracji według stanu przeszłego. Z powyższych względów postanowiono jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe