Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/424/2013 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 20 grudnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przyznania, wstrzymania i cofnięcia stypendiów sportowych zawodnikom, reprezentującym Województwo Podlaskie, osiągającym wysokie wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, którzy uzyskali kwalifikację olimpijską do Zimowych Igrzysk Olimpijskich „Soczi 2014” oraz ubiegającym się o taką kwalifikację

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.[1])) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/408/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznania, wstrzymania i cofnięcia stypendiów sportowych zawodnikom, reprezentującym Województwo Podlaskie, osiągającym wysokie wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, którzy uzyskali kwalifikację olimpijską do Zimowych Igrzysk Olimpijskich "Soczi 2014" oraz ubiegającym się o taką kwalifikację § 3. otrzymuje następujące brzmienie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Sejmiku


Jan Syczewski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz. 1240, Nr 208, poz. 1241 z 2012 r. poz. 490 z 2013 r. poz. 829.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe