| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/474/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXIX/314/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 6.992.254 zł;

2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.962.629 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 7.387.157 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.357.532 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 310.855.550 zł, w tym:

a) bieżących 279.741.815 zł,

b) majątkowych 31.113.735 zł;

2) plan po stronie wydatków 319.676.068 zł, w tym:

a) bieżących 263.118.321 zł,

b) majątkowych 56.557.747 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/474/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1D wl do Uchwały Nr XLIII/474/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1D wl.pdf


Załącznik Nr 1Dog do Uchwały Nr XLIII/474/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1Dog.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/474/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2W wl do Uchwały Nr XLIII/474/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2W wl.pdf


Załącznik Nr 2W zl do Uchwały Nr XLIII/474/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2W zl.pdf


Załącznik Nr R do Uchwały Nr XLIII/474/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 18 grudnia 2013 r.
ZalacznikR.pdf


Załącznik Nr 2W og do Uchwały Nr XLIII/474/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2W og.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/474/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/474/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 4 spoza do Uchwały Nr XLIII/474/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik4 spoza.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/474/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 18 grudnia 2013 r.

U z a s a d n i e n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

1) działu 100 Górnictwo i kopalnictwo - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym wpływów z opłaty eksploatacyjnej;

2) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na demontaż pojazdów;

3) działu 630 - Turystyka - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;

4) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami;

5) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;

6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z zakresu funkcjonowania Straży Miejskiej;

7) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym wpływów z podatków i różnych opłat;

8) działu 758 Różne rozliczenia - związane z pismami Ministra Finansów zwiększającymi oświatową subwencję ogólną w części gminnej i powiatowej,

9) działu 801 - Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach;

10) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej, Domu Pomocy Społecznej "Kalina" oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;

11) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Żłobku Miejskim, Miejskim, Ośrodku Pomocy Społecznej oraz realizacją projektu pn. "Program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach" ;

12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym udziałem dzieci z gmin: Suwałki, Filipów i Bakałarzewo we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka;

13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym Zarządu Dróg i Zieleni;

14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie projektu unijnego Suwałki Blues Festival 2013;

15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

1) działu 600 - Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni;

2) działu 630 - Turystyka - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;

3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;

4) działu 710 Działalność usługowa - związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;

5) działu 720 Informatyka - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;

6) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;

7) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe oraz ogólnej rezerwy budżetowej zgodnie z wnioskami Prezydenta Miasta Suwałk;

8) działu 801 - Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach;

9) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;

10) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej, Domu Pomocy Społecznej "Kalina" oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;

11) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Żłobku Miejskim oraz realizacją projektu omówionego w § 1;

12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych, w tym udziałem dzieci z gmin: Suwałki, Filipów i Bakałarzewo we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka;

13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadania dotyczącego odprowadzania wód opadowych, urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni oraz przesunięciem środków na objęcie udziałów w Parku Naukowo - Technologicznym;

14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z przesunięciem środków finansowych na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej oraz dotyczy realizacji projektu Suwałki Blues Festival 2013;

15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz placówkach oświatowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »